13755 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim I–IV. Piove di Sacco: Mešullām Qūzi und Söhne, 3.VII.1475. 
2 Sp. 54 Z. Typ. 1:188H, 2:75H, 3:92H.
1. Ōraḥ   ḥajjim. Darin Bl. 50bβ–54aα: Moses Maimonides: Hilkōt deʽōt (Mišnēh tōrāh I, 2).
138 Bl. [a-g¹⁰h⁸i–o¹⁰]. 
Bl. 1aα  ברוך      ﭏהי  ישרﭏ  אשר לו הגדולה …
β Z. 11  אורח חײם 
Bl. 1bα Z. 27 Tab.  א   ענײן להתחזק קום בבקר בהשכמׄ  …
Tab. endet Bl. 13bβ Z. 25  חזק   חזק   חזק 
U. d. Sp.  סדר עשײת הקשר של תפילין למעתיק …
Z. 8  חזק   ונתחזק   הסופר   לא   יוזק  עד   שיעלה   חמור   בסולם 
Bl. 14 u. 15 leer. Bl. 16aα  יהודה   בן תימא  אומר הוי  עז כנמר 
daneben eingerückt  א  …
Lage c  קבע מותר כשחן בירו   וארובי אכי ז֜ל֜ לא כ  …
Endet Bl. 135bβ Z. 12  נשלם   הטור   האחד  שבח   לﭏ   המיוחד  חזק   ונתחזק  מי האיש החפץ לראות מוסר תוכחות אורח חי   ים  ישים פעמיו עלי דרכי בל יטה ל סור אחור   ים  בי תעסוק ואל תפסוק ערב בוקר אף צהר   ים  הלא אם ת עזבני יום אעזבך גם יומי   ים  הידעתם את מי יעץ חקוק ארבע הטור   ים  הנה הרב מׄהׄרׄ קוזי נדיב גם איש הביני   ים  אך לא היה עם סיומי זאת אקונן בכפלי   ים  אותי עזב עלי ארץ הוא הלך א רץ החי   ים  אז בניו קמו בפרץ המה גררו השיר   ים  שכרם תהא מרובה מ את היושב בשמ   ים  יזכו היות לשנה ה באה עלות ירושל   ים 
Bl. 136–138 leer.  
2. Jōrēh deʽāh. Darin Bl. 70aα–70bβ: Moses Maimonides: Hilkōt Talmud tōrāh (Mišnēh tōrāh I, 3–4).
108 Bl. [a–k¹⁰l⁸]. 
Bl. 1aα  ברוך      ﭏהי  ישרﭏ  אשר לו הגדולה והגבורה לו נאה שיר ושבחה הלל ו  וזמרה עוז …
β Z. 3  יורה דיעה כי הדא ילמר  הארם דעת ל  …
Bl. 1bβ Tab.  א   שחיטת חרש שוטה וקטן ושיכור  וסומא וערום …
Tab. endet Bl. 9aβ Z. 21  חזק חזק חזק 
Bl. 9b leer. Bl. 10aα  תניא   וזבחת כאשר ציויתיך מלמד  שנצטוה משה על פה בהלכות  …
Lage b  ואפי לו אם אמר ברי לי שלא דרסתי פסולה והני מ  …
Endet Bl. 106aβ Z. 53 … שנאמר וכבוד  יאספיך אלא שמקלסיו  לפניו יבא שלום   יבא שלום 
Bl. 106b–108 leer.  
3. Eben ha-ʽēzer.
70 Bl. [a⁶bc¹⁰d⁸e–g¹⁰h⁶]. 1 u. 2 Sp. Teilw. 64 bzw. 65 Z.
Bl. 1aα  יהי   שם  מבורך  מעתה ועד עולם מרומם על כל וכבודו מעין כל נ  נסתר ונעלם …
Bl. 1aβ Z. 37  … וקראתיו אבן העזר …
Bl. 1bα Z. 20 Tab.  א   חיוב אדם לישא בילדותו ובזקנותו כ  כמה נשים נושא …
Tab. endet Bl. 4aβ Z. 50  קעח הילכות סוטה 
Bl. 4b–6 leer.  
Bl. 7aα  לא טוב היות האדם  לבדו אעשה לו עזר  כנגדו  יתברך   שמו של הׄבׄהׄ שהוא חפץ  בטובת ביריותיו שיודע  שאין טוב לאדם להיות  לבדו …
Lage c  ולא שמו אותו תחילה אם נמצא אׄחׄכׄ ששוה חמשים  …
Endet Bl. 67bβ Z. 17  … וכל שאינו מקפיׄ  על אשתו ובניו ומזהירׄ ופוקד  רדביהן תמיד עד שידע שהן שלמים  מכל חטא נקרא חוטא שנאמׄ ופקדת נוך ולא תחטא 
U. d. Sp. Z. 21  פה נשלם טור שלישי   שבח לﭏ מרים ראשי  אשריני ומה טוב חל   קי   על מה נפל גורל חל   שי  …
Endet Z. 29  כאשר זכו חזק בד   קי   כן יזכו לצאת לחפ   שי  לחזות נועם מאור צד   קי   עם בנײן קרײת משו   שי  סליק   חזק 
Bl. 68–70 leer.  
4. Ḥōšen ham-mišpāṭ.
166 Bl. [a–d¹⁰e¹²f–q¹⁰r]. 
Bl. 1aα  ברוך  ﭏהי ישרﭏ אשר בחר בנו מכל העמיׄ  ונתן לנו תורת אמת. …
Z. 54  … וקראתיו חשן 
Bl. 1aβ  המשפט ׃ …
Bl. 1bβ Z. 14 Tab.  אׄ   מינוי השופטים בארץ ובחׄלׄ ועל מה  דנין בדיני קנסות  …
Bl. 9aα  רבן   שמעון   בן  גמליﭏ   אומר   על  שלשׄ דבריׄ העולם קייׄ על הדיׄ ועל האמׄ ועׄ השלוׄ  …
Lage b  פסוליׄ לדון׃ וצריך שלא יהו הדײנין קרובין זה ל  …
Endet Bl. 164b Z. 42  … עובר על לא תעמד על דם ריעך ו  ואם מצילו כאילו קײם עולם  חושן   המשפט   נשלם   שבח   לﭏ   עולם  ותכל מלאכת עבודה הקודש   ביום שיני עשרים ושמנה לחדש  תמוז הוא החדש הרביעי   חמשת אלפים ורׄלׄהׄ למספר קבועי  בפײביא די שקו בבית מׄהׄרׄ משלם   המכונה קוזי יבורך מעתה ועד עולם  חזק  אני חכמה לכל חכמה עט   רת   אני נסתר לכל סוד מ סג   רת  בלי קולמוס ורישומי ניכ   רת   באין סופר חוברתי במ חב   רת  בבת אחת דיו עלי עוב   רת   בלי שירטוט כתיבה מיוש   רת  תמיה על דבורה ה גב   רת   בשבט סו פרים היא משושר   רת  לו אותי ראתה במ חת   רת   עלי ראשה הושמתי לכות   רת 
Bl. 165 u. 166 leer. 
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat). Madrid BN (Mikrofilm).
Anm. 1. P. 3: Der Satz auf den beiden letzten Bl. der 4. Lage ist einspaltig u. hat 64 bzw. 65 Zeilen. Er scheint zur Ergänzung eines Textverlustes umgestaltet zu sein.
Anm. 2. P. 4: Auf Bl. 52b sind unter dem zweispaltigen Satz von 54 Z. zur Ergänzung einer Textlücke noch 6 Zeilen in einspaltigem Satz gedruckt.
Anm. 3. Vgl. Vidro, Nadia: Manuscript to Print and Print to Print: On the Transmission History of Jacob ben Asher’s Tur Orah Hayyim. In: Zutot 15 (2018) S. 73–93 [15.I.2020]. — Vidro, Nadia: Calendar Tables in Manuscript and Printed Arba‘ah Turim: Tur Orah Hayyim, chapter 428. In: Journal of Jewish Studies 69 (2018) S. 58–85.
Faks. Thes.typ.hebr. A2 u.Suppl. 11.
H 1881. Offenberg: Census 61. Ce³ Heb-47. IBE 3079 u. Adic. IGI 5089. IGICorr E 76. Pr 7231. BMC XIII 20.C.50.d.6–7. Bod-inc Heb 39. Iakerson 10. Madsen 4311. Martín Abad J-1. Marx 65. Walsh: Harvard Heb-3. ISTC ij00000200. GWMs M10386.
Cambridge (Mass.) HoughtonL (4). Cincinnati HebrewC
(Fragm. 1 Bl.). Hamburg SUB
(3.4, Perg.). Jerusalem NL (3.4. 3 Bl. 1–6 fehlen), SchockenI (Fragm.). København KglB (3.4., def.). London BL
(3.4). Madrid BN
. Moskva GosB (4). New York ButlerL (4), JewTheolSem (1.2.4. Perg.), PL (Perg.). Oxford Bodl (3.4). Padova BCiv (1. Perg. def.). Parma BPalat (2 Ex., 1. Ex. Perg. def., 2. Ex. def.). Roma ComEbra (1.2). Sankt Petersburg NB (2, def.). Torino *BNU
(1-4. Perg.).
Gesamtüberlieferung: 19 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW13755.htm • Letzte Änderung: 2017-03-28