11709 Guido de Cumis: Casus longi super Institutis. [Paris oder Rouen: Drucker des Breviarium Rothomagense (GW 5437), um 1480]. 
244 Bl. a–x⁸y⁶a–h⁸i⁶. 30 Z. Typ. 1:103/104G, 2:78G. Häufig Min. f. Init.
Bl. 1a m. Sign. ai [³]N noīe di. Hāc rubꝛicā diuide ī quatuoꝛ partes. … Z. 11 … Singula  vocabula expone vt in gloſa di accurſii.  [⁵]Mperatoꝛiam. Totum iſtud  pꝛohemium poteſt diuidi in nouē partes pꝛīcipales. In pꝛima foꝛ-Verbar;ma caſū Imꝑatoꝛ iustinianus fecit  … Bl. 5a Z. 16 … multa alia poſſēt  notari circa has conſtitutiones: ſed pro preſenti  vobis ſufficiat guillermus accurſii.  [¹]E iuſtitia et iure. Circa hanc rubricam quatuor ſunt videnda. Primo eſt tinuāda  … Sign. b ſcz. Iure gentiū. et hoc totū in pꝛima parte pꝛinci-… Endet Bl. 238b Z. 21 … quod dicit ſummo digito. et beatā ſpem per hoc quod dicit aduentura.  Expliciunt caſus domini Guidonis  ſuper inſtitutionibus.  Bl. 239a Incipiunt formationes libellorum  in titulo de actionibus rubrica  (i³)N titulo de actionib poſt primā diuiſionem actionū … Endet Bl. 243b Z. 14 … a me acce-pit ne calumnioſe tra me moueret negocium.  Rubrice primi libri inſtitutionum  De iuſtitia et iure.  … Endet Bl. 244b Z. 29 [¹]e publicis iudiciis.  Gꝛates reddo tibi xe. 
Vorlage: Paris BN (Einzelfotos).
ISTC ig00553700.
Paris BN.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2000 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11709.htm • Letzte Änderung: 2010-11-16