11703 Guido de Cauliaco: Chirurgia, katalan. Übers. Bernardus de Casaldo. Barcelona: Pere Miquel, 26.IX.1492. 
150 Bl. a⁹b–g⁸h¹⁰i⁸k⁷l–r⁸st⁶ . 2 Sp. 48–51 Z. Typ. 1:82G. Init. h. 24 schem. Hlzs.
Bl. 1a leer. Bl. 1b En nom de deu: comenca lo inuentari: o collectoꝛi en la part cirurgical de medecina  … Z. 4 []Vs haure pꝛimer fe tas gꝛacias a deu donarla eternal vida de les animes e ſanitat … Bl. 2a m. Sign. a.i. Capitol ſingular en lo  qual ſeran pꝛemeſer algunes coſes comunes e molt  neceſſaries acaſcu volent  pꝛofitar en lart de cirur-gia.  [⁷]Ariſſims ſenyoꝛs aqueſta comentacio es oꝛ-denada a manera de inuentari de ciuil heretat  … Sign. b moſtramēt pomal entoꝛn les qualtes ꝓdue-… Endet Bl. 150aα Z. 19 … ligēs atoꝛ garvulla ell mateir deu  bene yt qui viu e regna en lo ſegla dels ſegles  AMEN  Acaba lo inuētari o collectoꝛi de cirurgia  en vullgar catala fet per maeſtre Guido de  cauliach en arts e en medecina excellētiſſim  doctor e dels cirurgians pꝛincep coꝛregit per  lo molt Reuerent e ſapientiſſim en arts e en  medecina doctoꝛ maeſtre Bernat de caſaldo  uol pꝛotophiſich del ſenyor Rey e canceller  del ſtudi de arts e de medecīa de la inclita ciutat de Barcalona enſemps ab lo diſcret mae-ſtre hieronimmas nouell cirurgia doctiſſim  lo qual inuentari o collectoꝛi es eſtat eſtam-pat en la dita ciutat de Barcalona ab deſpe-ſes de maeſtre Pere miquel librater de dita  ciutat a .xxvi. de Setembꝛe any de la natiui-tat de noſtre ſēyoꝛ Jeſu criſt Mil cccc. lxxxxii.  Bl. 150 b leer.
Vorlage: Barcelona BU (Mikrofilm).
C 1549. Klebs 493.1. Haebler 141. Vindel: Arte tip. I 114.69. IBE 2769. ISTC ig00560300.
Barcelona BCatal
, BU.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 2000 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11703.htm • Letzte Änderung: 2000