36 Bl. a–f⁶. 36 Z. Typ. 7:80G, 10:155G, m. Einsprengungen aus 8:130G. Init. e. Rubr. ε.
Tit. Queſtiones ſuper Donatum  Bl. 2a m. Sign. aij [⁷]Artes oꝛatōis quot  ſunt. Octo. Que. Nomē. ꝓnomen ⁊.  Circa pꝛincipiū Donati queri Utru  ſint … Sign. b tie. qꝛ h vocē pluralē ⁊ cationē ſingularē. Et catione t. ſi … Endet Bl. 36a Z. 26 … ⁊ ſic per interiectionem ſignificatur. Et hec de do-nato dicta ſufficiant.  Expliciut queſtiuncule grāmaticales  ſuper donatum minoꝛem.  Bl. 36b leer.
Ce³ Q-8. Faye: Urbana 54. Sack: Freiburg 3002. ISTC iq00008000.
Donaueschingen *ehem. HB. Freiburg UB
. Karlsruhe LB
. Regensburg AlteKapelle. Solothurn ZB
. Urbana UL.
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11111.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03