18 Bl. A–C⁶. 39 Z. Typ. 3C:98G, 5B:76G, 6:180G. Vereinzelt Min. f. Init. Rubr. α. 1 Hlzs. KolTit.
Tit. Introductoꝛium iuuenum  Hlzs.  Bl. 1b ⁌ Introductoꝛiū iuuenū in artem grāmaticā pueri lia cūcta bꝛeuiter vtiliter plectēs Incipit feliciter  []Atinum ydeoma quot partes hab Quattuoꝛ ſc Litterā Syllabam Dictionē. … Sign. b vltimo ſupino mutādo u in o. vt curſum curſu mutādo v in o fit curſo  Endet Bl. 17a Z. 35 … ſtringo. cleo. cluo. nuo. cumbo. ſtingrio. temno. ſeuero.  ⁌ Introductoꝛium iuuenum in artem grāmaticam  puerilia cuncta complectens Finit feliciter  Bl. 17b Ingenium molle noſtroꝛum ne pueroꝛum  Per diuerſa foꝛet … Z. 7 Mille quadꝛingenti poſt chꝛiſtum virgine natum  Octoginta ſimul quin anni pꝛeterire  Ceſaris arnoldus cum pꝛemit id nitide  … Endet Bl. 18a Z. 13 … ⁊ reliquas vigilias ⁊ totam quadꝛageſimam ieiu-nare. ⁊. DEO GRACIAS.  ⁌ Diligentia Richardi pafraet  Iſtud opuſculum Finitur  Bl. 18b leer.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 29.
C 3318. CA 1022. Hellinga: PT I 108.II 410. ILC 1284. IDL 2497. Madsen 2109. ISTC ii00173100.
Haag KglB. København *KglB.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11049.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14