19 Z. Typ. 3:69G, 4:140G. Rubr. β.
1. Regulae de generibus nominum difficillimorum.
8 Bl. A⁸. 
Tit. Compilatio  perpulchꝛa  ac fructuoſa cuilibet ſtudenti ſiue in grāmatica  ſiue in logica vel rethoꝛica plurimū cōducens ea  cōtinens que clare liquēt  ex Regiſtro.  Bl. 2a m. Sign Aij []Xquo editor quilibet  ſuo in opere tum t  bꝛeuitatem amplecti  deb affirmāte noſtro  hoꝛatio in arte poetica … Bl. 2b leer. Bl. 3a m. Sign. Aiij ⁌ Regiſtrū opuſculi ſentis.  ⁌ Capitulum pꝛimū in ſe hab  de difficilimoꝛum nominū gene-ribus regulas.  … Tab. endet Bl. 3b Z. 15 … pꝛeſertim Bacca-lariandis vtiles.  Et vere accuracius  iſto in regiſtro ſunt expꝛeſſa patebūt intuēti  ⁌ Regule de nomībus generū  … Bl. 4a m. Sign. Aiiij Z. 7 ⁌ Pꝛima omnia nomina pꝛo-pꝛia ciuitatum … Endet Bl. 7b Z. 12 … Slauus ſlaua grecus greca italus itala.  ⁌ Hec regule nominu genera  difficillima explanantes ad ſens  ſufficiūt et non ſolum pueris ſed  etiam adultis perutiles ſunt.  Bl. 8 leer.
2. Materia perutilis Donati minoris.
32 Bl. A–D⁸. 
Tit. Donati minoris editio volumine pꝛiſtiani minoꝛis extra-cta plurimū conducēs nedu  iuuenibus verūetia adultis.  Bl. 2a m. Sign. Aij [⁵]Irca donati minoꝛis  frontem tale occurrit  dubiū quod ſit genus  ſcibile … Sign. b vel ſub vno articulo cōpꝛehēdit  … Endet Bl. 31a Z. 14 … vel circa obie-ctum futnrum bonum ſic eſt ſig-nificatio ſpei vel circa obiectum  futurum malū ſic eſt timor.  ⁌ Finit foeliciter.  Bl. 31b u. 32a leer. Bl. 32b Schlußtit. Materia perutlis donati  minoꝛis plurimum Baccalariandis conducens. 
3. Dicta puerorum super Donatum minorem. Daran: Regulae.
24 Bl. A–C⁸. 
Tit. Dicta pueroru ſuper donatū minoꝛē  Bl. 2a m. Sign. Aij [⁶]Um pueris ſit loquendum pueriliter. vt paulꝯ apoſtolus pꝛime chorinteoꝛū … Sign. b Explicita eſt quādo ambe voca Endet Bl. 21a Z. 13 … Si vero caret ſupino tūc ab ipſo ſolu venit  vnū ꝑticipiū ſc in ans vel in ens  vt ab illo verbo ſplēdeo ſolū ve-nit vnū participiū ſc ſplendēs. ⁌ Finis huius.  Bl. 21b ⁌ Sequūtur regule grā-maticales.  []Rima regula grāmati-calis eſt ꝙ adiectiuu et  ſuū ſubſtat volūt uenire in tribꝯ accidētibꝯ  grāmaticalibꝯ … Endet Bl. 24a Z. 14 … Sz gerūdiū  in dū cōſtrui cū verbis motum  ſignificatibꝯ ad locū mediāte pꝛepoſitiōe ad vt vado ad legendu  lectionez. Et tantū de illis.  Bl. 24b leer.
4. Regulae grammaticales, regimina et constructiones.
48 Bl. A–F⁸. 
Tit. Regule Grāmaticales regimina cōſtructiones vna di-ctionū oꝛdo pꝛo iuuenū vtili-tate infoꝛmatione fructifera.  Iampꝛide et edite haud mi-nuta lucubꝛ tione et diligen-tiſſime coꝛrecte.  Bl. 2a m. Sign. Aij []Um ſcďm Areſtotelē  pꝛincipē philozopho-rū in pꝛimo de anima  … Sign. b (P³)Etrus et katherina ſunt  Endet Bl. 47b Z. 5 libet delectat miſeret et pꝛotedet  quod eſt cōpoſitū a pꝛo et tedet.  Finit foeliciter.  Bl. 48 leer.
5. Compendiosissimus tractatus exerptus libello Maulfelt. Daran: Regulae suppositionis.
36 Bl. A–D⁸E. 
Tit. Compendioſiſſimus tractatulus attente exerptus libello maulfelt plurimū cōducens nedu nouellis ſtudentibꝯ ſed appꝛime Bac-calariandis ſicut claret cuilibet ſane inſpicienti.  Bl. 2a m. Sign. Aij []Uppoſitio eſt terminus ſtās pꝛo ſe vel ꝓ  alio … Sign. b ſicut quaſi diſtinguit differt et ꝑ- Endet Bl. 34b Z. 7 … ſi ſint ſunt octo vel iſte  parteſ oꝛationis ſi ſint ſunt octo.  t parteſ oꝛationis ſunt octo.  Bl. 35a ⁌ Sequūtur regule ſuppoſitionis ſcďm antiquos.  … Endet Bl. 36 Z. 1 … ſcďm petrū hyſpanum in ſeptimo Diſcreta naturalis. ſimplex  determinata et confuſa  ⁌ Fauſte finit.  Bl. 36b leer.
6. Niavis, Paulus: Epistolae breves.
16 Bl. AB⁸. 
Tit. Bꝛeues epiſtole baccalariandis vtiles  Bl. 2a m. Sign. Aij ⁌ Paulus Niauis artiu Magiſter venerando viro Andꝛee  Hubner archidiacono Tobnenſi cōmendatoꝛi in plawen. domino ſuo colendiſſimo S.p.d.  … Bl. 4a m. Sign. Aiiij Epiſtola repꝛehendens  ſcribendi tarditatem.  []Dhoꝛtabar te interdū  ad me ſcriberes. factꝯ  aute es tardiuſculus  Nec ſcribendi officiū  amplius curas equide reor. vel  amiciciā noſtrā minoꝛē eſſe qua  fuerat. … Sign. b De comodatione libꝛi  Endet Bl. 15b Z. 17 … placet pꝛeterea ne  inuoluas te in fruticoſa illa pꝛouinciam. vale.  Bl. 16 leer.
7. Niavis, Paulus: Epistolae mediocres.
8 Bl. A⁸. 
Tit. Mediocres epiſtole Magiſtri pauli niauiſ  pꝛo baccalariandis  Bl. 2a m. Sign. Aij ⁌ Paulus Niauis artiū magi-ſter Uenerādo viro Andꝛee hubner archidiacono Tobnenſi cō-mēdatoꝛi et plebano in plawē  domino et fautoꝛi ſuo impꝛimis  colendo S.P.D.  … Bl. 4b Epiſtola narrās beatū Auguſtinnm Tullium legiſſe.  []Uod beatus auguſti-nus Tulliuz legit: ac  inde hauſit vtilitate  nulla te habeat ammiratio … Endet Bl. 8b Z. 1 Tu vero vt equu foꝛet ſuſcipias  defenſionem meam. at quid multa? benignitate tue moꝛē gerere  frequens curabo. 
8. Niavis, Paulus: Epistolae longiores.
8 Bl. A⁸. 
Tit. longioꝛes epiſtole baccalariandis vtiles  Bl. 2a m. Sign. Aij ⁌ Paulus Niauis artiū magi-ſter honoꝛādo viro Andꝛee hubner archidiacono tobnenſi. mēdatoꝛi ⁊ plebano in plawen domino et fautoꝛi ſuo colendiſſimo  Salutem plurimā dicit.  … Bl. 4a m. Sign. Aiiij Cōſolatio quedā in aduerſitate et ſignificatio in quibuſdam negocijs.  [³]Udiuſtercius ꝑuenerunt  ad me littere tue s magno ſine coꝛdolio legere nō  potui. … Endet Bl. 8a Z. 13 … que ſi perpendes haud  dubito quin clarus eris: et publica munera honeſtatē pꝛe ſe ferencia ciuitas pꝛeſtiterit vale: et fac  ad me venias.  Bl. 8b leer.
Anm. Diese Ausgabe entspricht in Zeilenzahl und Ausstattung Nr 11051, 11131 und 11268 sowie GW 962 und dem Parvulus logicae (Accurti II 55, Text auch in Nr 11008). Da Nr 11268 mit einer Druckermarke versehen ist, wird für alle Ausgaben (gegenüber GW 962) eine Typenbestimmung nach Leipzig vorgezogen.
H 11730. 11732. 11735. 11745. 13554. 13849. 5572. Nachtr 217. Accurti II 25. Baumann: Stuchs 20–22. ISTC ic00794520 (1). ic00789700 (5). id00183600 (3). ir00133350 (4). im00351800 (2). in00024200 (6). in00025300 (8). in00027500 (7).
Città del Vaticano BVat (1, Bl.1 u. 8 fehlen. 2, Bl.25 u. 32 fehlen. 4, Bl.1 u. 8 fehlen. 5). Frankfurt (Main) UB? (4). L’viv ehem. Domin (4). München *Benedikt (1–8). Stuttgart LB
(7).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW11009.htm • Letzte Änderung: 2011-10-11