180 Bl. [4]a–y⁸. Gez. [4]i–clxxv[1]. 1, Tab. 2 Sp. 33 Z. Typ. 2:88G, 7:132G(als Blz.). Rubr. β.
Bl. 1 leer. Bl. 2a ⁌ Tabula ſequentis Foꝛmularij.  α ⁌ Inſtm mūdualdi folio mo  … Endet Bl. 4bβ Z. 21 ⁌ Finis Tabule.  Bl. 5a m. Sign. a u. Blz. i ⁌ Foꝛmularium vniuerſale et modernum diuerſoꝝ contractuū:  nuper emendatū per eximiū legū Doctoꝛē Floꝛentinū Dm. N.  hmōi artis Notarie peritiſſimū et cunctis Notarijs vtiliſſimū.  ⁌ Pꝛocura ⁊ mandatum pleniſſimū.  []N dei nomine Amen. Anno di noſtri Ieſu Xi ab  eius ſalutifera incarnatione. M.cccc.lxxxviij. Indi-ctione ſeptima Die ꝟo. xv. menſis Decēbꝛis.  Actū Floꝛentie … Sign. b pertinentia et ſpectantia etiā pꝛo ſuo intereſſe et omni modo et  … Endet Bl. 179b Z. 20 … per ſua  gratia ciconceda. Amen. F I N I S. ⁌ Explicit Foꝛmularium vniuerſale diuerſoꝝ Contractuū : per Stephanum Planck Rome impꝛeſſum  Anno domini. M.cccc.xcij. menſis Maij die nona:  Sedente Sanctiſſimo do noſtro do Innocentio  Octauo Pontifice Maximo Anno eius Octauo.  Bl. 180 leer.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 81. Bonn ULB (Digitalisat). Granada BU (Digitalisat).
H 7267. C 2558. Ce³ F-251. IBE 2489. IBP 2227. IDL 1840. IGI 4020. Collijn: Uppsala 562. Sack: Freiburg 1464. Voulliéme: Bonn 430. Walsh: Harvard 1425. ISTC if00251000.
Baltimore ArtM. Bonn *ULB
. Cambridge (Mass.) LawSch. Freiburg UB
. Gotha *ForschB
. Granada BU
. Milano BNBraid. Roma BCorsin
. Uppsala UB. Utrecht BU
. Venezia BNMarc. Warszawa Bobol (def.). Washington (D.C.) BurnsL. Wien Karm
.
Gesamtüberlieferung: 14 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1990 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10192.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14