09745 Ferdinand II., König von Aragonien: Furs nous de Valencia. 31.VII.1488. Korr. Juan Casanova. Valencia: Peter Hagembach und Leonhard Hutz für Jaime de Vila, 6.IX.1493. 
32 Bl. a–d⁸. 2 Sp. 55 Z. Typ. 1:99G, 2:132G. Init. a, e. Min. f. Init. Rubr. α. Rotdr. KolTit.
Bl. 1 leer. Bl. 2aα m. Sign. aij, rot Furs nous fets per lo criſtianiſſim e molt alt ſenyoꝛ  Rey don Ferrando Rey de caſtella e de  arago e de valencia ⁊. en les coꝛts ge-nerals celebꝛades e finides en la ciutat  de Oꝛiola als regnicoles dela ciutat e  regne ď valēcia a. xxxj. de juliol. Any de  la natiuitat de noſtre ſenyoꝛ deu Ieſu  chriſt . M.cccc.lxxxviij.  schwarz (G¹⁵)Ran deu eſſer la cura ſolici-tut e diligencia  los Reys deuē tenir en  amar ſauieſa e iuſticia. … Sign. b vehins de Valencia e potaran tonyi-… Endet Bl. 30bβ Z. 6 … Et vidit ea Alfonſus de-la caualleria vicecancellarius.  ⁌ A honoꝛ laoꝛ e gloꝛia dela ſanctiſſi-ma trinitat, e per vtil e comoditat del  be publich … Z. 19 … Los quals ſon ſtats trets e  copiats del ꝓpꝛi oꝛiginal bullat qui es  en lo archiu dela ſala dela ciutat de va-lencia, compꝛobats e feelmēt coꝛrigits  ab los pꝛimers oꝛiginals Per lo ho-no e diſcret en Iohan caſa noua notari dela dita ciutat ď valēcia E apꝛes en  la famoſiſſima ſus dita ciutat de valencia a deſpeſes del honoꝛable en Iacobo  de vila mercader e ciutada de aquella  ab molta peritia e diligēcia acabats de  empꝛemptar e effigiar ꝑ los ſperts me-ſtres Pere hagembach e Leonard hutz  alamanys. Di jous ſiſe joꝛn del mes de  ſetembꝛe Coꝛrent lo any dela jocundiſ-ſima natiuitat de noſtre ſenyoꝛ deu Ie-ſu chꝛiſt. Mil quatre cents noꝛāta tres.  Deo gracias.  Bl. 31aα (T)aula deles rubꝛiques e capitols … Endet Bl. 32aβ Z. 55 … a. xxviij. car.  Deo gratias.  Bl. 32b leer.
Anm. Vgl. die Anmerkungen zu der folgenden Nr.
C 2597. 2602a. Aguiló y Fuster 1587. Kurz 150. Haebler 283(S. 131). Vindel: Arte tip. III 97.42. Bas Carbonell: Valencia 39. IBE 2528. ISTC if00079050.
Barcelona [BU]. Madrid BN. Oñate BU. Valencia Arch, BMun, *BU, BValenc
.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09745.htm • Letzte Änderung: 2011-08-01