138 Bl. AB⁶C¹⁰D⁶EFG⁶H–L⁶M–P⁶QR–U⁶XYZ⁊⁶. 37 Z. Typ. 1:81G, 2:160G. Rubr. α. KolTit.
Tit. Exercitium pueroꝝ grāmaticale per dietas diſtributum.  Bl. 1b Pꝛologus in quo grammatice  neceſſitas demonſtratur.  … Sign. b amaturum iri vel. aturum eſſe  … Endet Bl. 138a Z. 28 Impꝛeſſum Liptzk ꝑ me Arnoldum Colonienſem. Anno gra-cie milleſimo quadꝛingenteſimo nonageſimo tertio. Laus deo.  Bl. 138b leer.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 30.
H 6769. Günther 1146. ISTC ie00135450.
Göttingen *SUB. Halberstadt ehem. Gy. Leipzig *UB
. Marburg *UB (def.).
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09500.htm • Letzte Änderung: 2011-11-08