09367 Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum. Hrsg. Marcus Musurus. Mit Privileg. Venedig: Aldus Manutius, 1499. 
BlKust. 25–27 Z. Typ. 2:114R, 7:114Gr. Min. f. Init.
1.  29.III.1499. 
266 Bl. ✽⁶α–ς¹²ζηθ¹⁰ι–τττυ–ωΑ–ΓΔ. 
Tit. Επιστολαὶ διαφόϱων φιλοσόφων. ϱητό-ϱων. σοφιστῶν. ἓξ πϱὸσ τοῖσ εἴϰοσι.  ὧν τὰ ὀνόματα ἐν τῇ  ἑξῆσ εὑϱήσεισ  σελίδι.  Epiſtolæ diuerſorum philoſophorum. ora-torum. Rhetorum ſex & uiginti.  Quorum nomina in ſequenti inuenies  Pagina. Bl. 1b Επιστολιϰοὶ τύποι ϰαὶ ὀνόματα τῶν συνταξαμένων τὰς  ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ πεϱιεχομένασ  ἐπιστολάσ.  … Z. 137 Verse ⁌ Επιστολῶν ἄϑϱοισις ἀνδϱῶν πανσόφων,  … (Botfield p. 243). Bl. 2a m. Sign. *ii Epiſtolares ſtili & nomina eorū qui cōpoſuerūt quas  hoc uolumen continet  epiſtolas.  … Bl. 2b ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ.  (τ³)Ων ἐπιστολιϰῶν τύπων ἡϱαϰλείδη … Bl. 7a m. Sign. α ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  ΝΙΚΑΝΔΡῼ.  (π)Αῖδας ἐγὼ λόγους ἐγεννησάμην … Sign. b τὸ γὰϱ εὖ ποιεῖν, ἓν τοῦτο μόνον ἔχουσι ϰοινὸν ἔϱγον ἄνσ ϰαὶ ϑεὸσ.  … Endet Bl. 264a Z. 20… τοιούτων δὲ ϰαὶ ἑτέϱων φιλοσοφοῦντεσ  εὐποϱήσετε φί-λων  Links und rechts von Z. 26 ΤΕΛΟΣ.  Bl. 264b ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ.  ()Σ μὲν ἐνετίῃσι τὸ παϱὸν ἐνετυπώϑη βιβλίον, ϰαὶ  ὅτι παϱ᾿ ἄλδῳ, ϰαὶ ὡς οὐϰ ἄνευ πϱονομίου, ϰαὶ ὅτι μουνιχιῶνος φϑίνοντος τϱίτῃ χιλιοστῷ ῦ ἐννενηϰοστῶ ϑ᾿ ἀπὸ  τῆς ϑεογονίας ἔτει, ταῦτα δὴ οὔτε πϱὸς ἐμοῦ λέγειν,  οὔτε τῶν φιλολόγων οὐδεὶσ ἄν ποτε τῆς τοιαύτης ἀπειϱοϰαλίας  οὐδὲν ἀπόναιτ᾿ ἂν ἀγαϑόν. … (Botfield p. 244). Endet Bl. 265a Z. 9 ΤΕΛΟΣ.  Reg. in 3 Sp. Bl 266a Z. 20 Venetiis apud Aldum menſe Martio. .M.ID. cum pri-uilegio ut in cæteris.  Bl. 266b leer.
2.  [nicht vor 17.IV.1499, nicht nach 31.XII.1499]. 
138 Bl. α–εζηθ–ϱσ⁶. 
Tit α ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  Βασιλείου τοῦ μεγάλου  … β EPISTOLAE  Baſilii Magni  … Bl. 1b Aldus Manutius Romanus Antonio  Codro Vrceo .S.P.D.  Collegimus nuper Codre doctiſſime … (Botfield p. 243). Endet Z. 14 … Vale Venetiis quinto-decimo calendas maias M.ID.  Bl. 2a m. Sign. αιι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΙ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΙΟΥ  ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ.  Βασίλειος. Λιβανίῳ.  []Ισχύνομαι ϰαϑ᾿ ἕνα σοι πϱοσάγων … Sign. b ἢ ἑτέϱοις, ὑπάϱξειαν τοῦ σωφϱονεῖν παϱάδειγμα. τούτων τοίνυν οὐ  … Endet Bl. 137a Z. 7 … αἴσια παϱὰ σοῦ ταῦτα πϱὸς ἡμᾶς ἐξαγγελλούσας.  Τέλος τῶν Ιουλιανοῦ  Επιστολῶν.  Reg. in 3 Sp. Bl. 137b Z. 24 Ενετίῃσι ϰαὶ τοῦτο παϱ᾿ ἄλδῳ τοῖς φϑάσασιν ὁμοιοτϱόπως.  Venetiis apud Aldum. eadē qua cætera cōditione.  Bl. 138 leer.
Inhalt: P. 1. Bl. 2b: Τύποι ἐπιστολικοί (H. p. 1.–Demetrii et Libanii qui feruntur … ed. Val. Weichert, Leipzig 1910. Vgl. A. Brinkmann, Rheinisches Museum N. F. 64(1909) S. 310ff.). — 7a: Synesius Cyrenaeus: Briefe (H. p. 638–738. Die 3 letzten unechten Briefe CLVII – CLIX. [H. p. 738–739] fehlen). — 87a: Pseudo-Demosthenes: Briefe (Echtheit zweifelhaft; H. p. 219–234). — 100a: Plato: Briefe (H. p. 492–531; die unechten Briefe XIV u. XV [H. p. 531–532] fehlen). — 134b: Aristoteles: VI Epistolae (H. p. 172–174). Zwischen Epistolae V u. VI eingeschoben:). — 143b: Philippus: rex Macedonum, Olympiadi (H. epist. VIII, p. 466–467). — 134a: Idem Aristoteli (H. epist. VII, p. 466). — 134a: Alexander Magnus: Epistolae (H. epist. I, p. 98). — 137a: Pseudo-Hippocrates: Epistolae I–V, XI–XVIII, XX (H. p. 289–307. W. Putzger: Hippocratis quae feruntur epistulae … Progr. Wurzen 1914). — 149b: Pseudo-Heraclitus: Epistolae I–VIII (H. p. 280–286. Vgl. J. Bernays: Die heraklitischen Briefe, griech. und deutsch. Berlin 1869). — 155a: Pseudo-Diogenes Sinopensis: Epistolae I–XXIX (H. p. 235–244). — 162a: Pseudo-Crates: Epistolae I–XIV (H. p. 208–210). — 164a: Pseudo-Anacharsis: Epistolae I–IX (p. 102 bis 104; Epist IX bricht mitten im Text ab, Epist. X [H. p. 105] fehlt). — 166b: Pseudo-Euripides: Epistolae (H. p. 275–279). — 170b: Phythagoreorum Epistolae IV–VI, XI, XII ( sämtl. unecht H. p. 601‐608). — 174b: Alciphro: Epistolarum libri I. II. (H. p. 44–67. Alciphrontis rhetoris epistolarum libri IV ed. M. A. Schepers. Lips. 1905). — 194b: Philostratus: II (H. p. 468–487, mit abw. Reihenfolge. Von den 73 Briefen fehlen H. XIX. XXXIV. XXXVI. XXXVIII. XXXIX. LI–LIII. LXI. LXII. LXIV. Echtheit von H. Epist. I–LXIV zweifelhaft. Prooemium Bl. 194b u. 195a s. Philostratus, Opera ed. C. L. Kayser II [1871]) p. 257–258). — 208a: TheophylactusSimocatta (H. p. 763–786). — 228a: Aelianus Tacticus: Epistolae rusticae (H. p. 17–23). — 233a: AeneasGazaeus (H. p. 24–32). — 239b: Procopius Gazaeus: Epistolae I–LXI (H. p. 533–553). — 255a: Dionysius Antiochenus: Epistolae I–XLVI (H. p. 260–267). — 260b: Pseudo-Lysis Pythagoreus: Epistolae ad Hipparchum (H. p. 601–603). — 261b: Pseudo-Amasis: Epistolae ad Polycratem (H. p. 100). — 262a: Pseudo-Musonius: Epistolae ad Pancratidam (H. p. 401–404. C. Musonii Rufi reliquiae ed. O. Hense [1905] p. 137).

P. 2. Bl. 2a: Epistolarum Basilii Magni et Libanii quod fertur commercium (Libanii opera rec. R. Foerster XI p. 572 sq. Ep. XXIII–XXVI F. fehlen). — 8a: Basilius Magnus: XXII Epistolae (Migne, Patrol. Graeca XXXII Epist. 112. 1. 293. 151. 135. 20. 16. 4. 211. 12. 13. 3. 116. 10. 330. 332. 333. 86. 14. 2. 334. 19). — 22a: Pseudo-Chion: (H. p. 194–206). — 32a: Pseudo-Aeschines:Epistolae (H. p. 33–43). — 41a: Isocrates: Epistolae I–VIII (z. T. echt H. p. 319–333). — 53a: Pseudo-Phalaris: Epistolae (H. p. 409–459; auch Hain 12871). — 91b: Pseudo-Pythagoras: Epistolae ad Hieronem (H. p. 601, Epist. 2). — 92a: Pseudo-Brutus: Epistolae a Mithridate collectae (H. p. 177–191). — 102a: Pseudo-Apollonius Tyaneus: XCII epistolae (H. p. 110–130. H. Epist. I–XLII. XCVIII–CV. XLIII–LXXVII. CVI–CXII). — 113b: Iulianus imperator: Epistolae I–VIII. X–XLVII (H. p. 337–367). 113b: Procopius Gazaeus: Epist. LXIII [H. p. 553. 554]. Zwischen Epist. XXIV u. XXV Lex de archiatris (Sämtl. Schriften auch in Iulianus: Epistulae leges … coll. rec. Bidez et Cumont, Paris 1922).
Anm. 1. Sicherl, Martin: Die Aldina der griechischen Epistolographen. In: Aldus Manutius and Renaissance Culture. Essays in Memory of Franklin D. Murphy. Acts of an International Conference … 1994. Florenz 1998 S. 81–93. (Villa I Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. 15.).
Anm. 2. Beigaben bei Botfield S. 243–244.
Anm. 3. Die Signatur auf Bl. 2a fehlt auch (z.B. Ex. Heidelberg UB [2. Ex.]. København KglB. München SB). — Bl. 264b Z. 4 auch υ ἐννενηϰοστω ohne Zirkumflex (z.B. Ex. Dublin NL. Wrocław BU).
Anm. 4. Druckvorlage (für Philostratus): Paris BN, Ms. Suppl. gr. 924. Vgl. Ford, Margaret Lane: Author’s Autograph and Printer’s Copy. Werner Rolewinck’s “Paradisus Conscientiae”. In: Incunabula. Studies in Fifteenth-Century Printed Books presented to Lotte Hellinga. Hrsg. Martin Davies. London 1999, S. 109–128 Nr 36.
Anm. 5. Christie’s (New York) Auction 10.IV.2013 Collection of Arthur & Charlotte Vershbow (Part 2) Nr 168. — Christie’s (London) Valuable Manuscripts and Printed Books (21.V.2014) Nr 82. — Sotheby’s (London) The Library of William O’Brien. Property of the Milltown Park Charitable Trust (7.VI.2017) Nr 145 m. Prov. Dublin Milltown.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 23. Res.Publ. Unit 45. Boston (Mass.) PL (Digitalisat). Madrid PalacR (Digitalisate) (Ex. 2), (Ex. 3). München SB (Digitalisate) (1), (2). Oxford Bodl (Digitalisat). Sevilla BU (Digitalisat). Wien NB (Digitalisat).
HC 6659. Klebs 379.1. Renouard S. 18.1. CBB 1416 u.Suppl. Ce³ E-64. CIH 1268. IBE 2289. IBP 2083. IBPort 670. IDL 1723. IGI 3707 u.Corr. IJL² 163. Pell 4613. Rhodes: Greece E1. CRF I 575. CRF V 334. CRF VI 770. CRF XI 407. CRF XII 226. CRF XIV 212. CRF XVI 114. CRF XVII 229. VB 4504. BSB-Ink E-86. Pr 5569. BMC V 560.IA 24479. Bod-inc E-022. Beasecker 19. Borm: IG 969. Chantilly 694. Collijn: Stockholm 393. Collijn: Uppsala 528. Günther 3464. Hubay: Augsburg 765. Juntke: MarienB 157. Kind: Göttingen 150. Madsen 1505. 1506. Mendes: Lisboa 504. 505. Oates 2186–2188. Ohly-Sack 1098. Raffel: Weimar 194. Rhodes: Oxford 736. Sack: Freiburg 1367. Schlechter-Ries 644. 645. Sheehan: Vaticana E-19. Walsh: Harvard 2674–2677. Wilhelmi: Greifswald 231. ISTC ie00064000.
Aberdeen UL. Allendale UL
(2). Amsterdam ehem. BPhilHermet, UB (3 Ex.). Ann Arbor UL. Antwerpen MPlantin (1). Athēnai Akad, Gennad, NB (4 Ex.). Athos KlMLauras. Augsburg SStB. Austin UL (2 Ex.). Avallon [BMun]. Avignon BMun. Baltimore ArtM, UL. Basel UB (2 Ex.). Belluno BLollin. Berkeley UL. Berlin *SB
(2 Ex.). Bern UB. Besançon BMun. Bethesda NLMed. Bloomington LillyL. Bologna BU, Gy (2 Ex.). Bonn *ULB
. Bordeaux BMun. Boston (Mass.) CountwayLMed, PL
. Bremen SUB. Brescia BQuerini. Brussel BR. Bryn Mawr GoodhartL. București BAcad. Budapest BN (def.). Cambridge EmmanuelC (1), *GonvilleC, KingC, TrinityC (4 Ex., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. def.), *UL (3 Ex., 2. Ex. def., 3. Ex. def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL (3 Ex.). Catania BU (def.). Chantilly MConde. Chatsworth L. Chicago NewberryL, UL. Città del Vaticano BVat
(8 Ex.). Claremont HonnoldL. Cluj-Napoca BU. Córdoba Catedr (def.). Dallas BridwellL. Darmstadt *ULB. Dēmētsana B. Dublin ehem. Milltown, NL (1), TrinityC (2 Ex.), [WorthL]. Durham UL. Durham (N.C.) UL. Edinburgh ForbesL, NL
, UL. Elassōn Kl. El Escorial RB. Emden K. Eton C (2 Ex.). Evanston UL. Fermo BCiv. Firenze AccadArt, BLaur, BMarucell, BN (3 Ex.), BRiccard. Frankfurt (Main) UB. Freiburg *UB
(1, Bl. 88–266 fehlen). Gdańsk Akad. Genova BDurazzo. Gent BU. Glasgow UL (3 Ex., 3. Ex. 2). Göttingen *SUB
. Gotha ForschB
. Greifswald UB
. Grottaferrata Basil. Haag KglB, MMeerman
. Halle MarienB
, ULB (1). Heidelberg *UB
(2 Ex.). Innsbruck ULB. Jena ULB (1). Iowa City UL. Kalocsa BMetr. Klagenfurt UB. København *KglB (2 Ex., 1. Ex. def.). Kozanē B. Kraków BU (1). Lausanne BCantU. Laval BMun. Leeds UL. Leiden BU (2 Ex.). Leipzig StB
, UB
. Leros B. Lexington UL (2). Linköping Stift. Lisboa BN (2 Ex., 1. Ex. def.). Liverpool UL. London BL
(4 Ex.), VictoriaAlbertM, WellcomeMedL. Los Angeles UCaliforniaL. Lund UB. Luzern Kapuz. Lyon BMun. Madrid BN, PalacR
(3 Ex.). Mainz GutenbergM (2 Ex.). Manchester RylandsL (2 Ex.). Messina BU. Mezzoiuso IReres. Middlebury C. Milano BAmbros (def.), BNBraid (2 Ex.), BTrivulz, MPezzoli. Modena BEst. München *SB
, *UB
. Napoli BN (1.2. 1 def.), BU (3 Ex.), Orat. New Haven MedSch, UL (3 Ex.). New York ButlerL, *MorganL (2 Ex.), PL. Niort BMun (def.). Nürnberg StB
(1.2). Oldenburg LB. Oria BCom. Oxford AllSoulsC (2 Ex., 1. Ex. def.), Bodl (3 Ex., 2. Ex. def., 3. Ex. def.), ChristCh (2), ExeterC, MagdalenC (def.), MertonC, NewC (2 Ex.), OrielC, QueenC, WorcesterC. Padova BU, Sem (2 Ex.). Palermo BCom, BRegion (3 Ex.). Paris Arsenal (2 Ex.), BCousin, BN (3 Ex.), Genev, Mazarin (2 Ex.). Parma BPalat. Patmos KlIoannu. Perugia BAugust. Peterborough [Cathedr]. Philadelphia CPhysicians, RosenbachM, UL. Piacenza BCom (2 Ex.). Praha NKn (2 Ex.). Princeton UL. Providence JCBrownL (2 Ex.). Pullman UL. Ravenna BClass. Roanoke UL (1). Roma BAlessandr, BAngel (2 Ex.), BCasanat
(1), BCorsin
, BLancis
, BN
, CAtanas. Rouen BMun (1). Saint Andrews UL (2 Ex., 2. Ex. 2). Saint-Dié BMun
. Saint-Flour BMun. Saint-Omer [BMun]. Salamanca BU. Salzburg UB. San Francisco PL, UL. San Juan CasaLibro. Sankt Florian Aug. Sankt Petersburg Akad (2 Ex., 2. Ex. def.), NB. San Marino (Calif.) *HuntingtonL (2 Ex.). Sevilla BColomb (def.), BU
. Shrewsbury Sch. Stanford UL. Stockholm *KglB. Stuttgart *LB
. Târgu-Mureș BTeleki. Tenri City CentrL (3 Bl. fehlen). Tivoli BCom. Torino BNU (3 Ex., 3. Ex. def.). Toronto UL. Treviso BCom. Troyes BMun. Tübingen *UB
. Uppsala *UB. Urbana UL. Utrecht BU. Valletta NL. Venezia BNMarc, Lyz. Verona BCiv. Vicenza BBertol. Viterbo BCom, Sem. Warszawa BN (def.), BU. Washington (D.C.) DibnerL, LC (2 Ex.). Weimar HerzoginAnnaAmaliaB
. Wichita UL. Wien *NB
. Williamstown ChapinL. Winchester C (2 Ex.). Windsor RL. Wolfenbüttel HerzogAugustB. Worcester (Mass.) UL (2). Wrocław *BU. Zeitz Stift. Zürich ZB.  — Brooker (New York). Davies (London). Holkham Hall (Norfolk). Koumousis (Athen). Koutarelli-Loverdou (Athen). National Trust (England). Papathomopoulos (Athen). Walton (Covington).
Gesamtüberlieferung: 302 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke • © 1978 Anton Hiersemann, Stuttgart • https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW09367.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03