07571 Cornu copiae. Thesaurus Cornu copiae et Horti Adonidis. Hrsg. Aldus Manutius. Mit Beig. u. Privileg. Venedig: Aldus Manutius, August 1496. 
280 Bl. ✽¹⁰aα–ξ(?)ψ⁸&ωAΑ–DΔ⁸EΕ⁶FΖGΗ⁸HΘ⁶IΙ⁸KΚ⁶LΛ⁸. Gez. [10]1–270. LagenKust. 30 bzw. 38 Z. Typ. 1:146Gr, 2:114R, 7:114Gr. Maj. u. Min. f. Init.
Tit. m. Sign. ✽ I ΘΗΣΑΥΡΌΣ.  Κέρας ἀμαλϑείας, ϰαὶ ϰῆποι Ἀδώνιδος.  THESAVRVS  Cornu copiæ. & Horti Adonidis.  … Bl. 1b HAEC INSVNT IN HOC LIBRO.  … Bl. 2a m. Sign. ✽ II Aldus Manucius Baſianâs Romanus ſtudioſis  omnibus .S.P.D.  … Bl. 4a m. Sign ✽ iiii Ἀγγέλου τοῦ Πωλιτιανοῦ,  … Bl. 5a m. Sign. ✽ V Βαρῖνος Κάμηρσ Πέτρῳ Μέδιϰι, τῷ μεγαλοπρεπεῖ χαίρειν.  … Bl. 7a ἈΙΛΊΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ, ΤΕΡῚ ἈΚΛῚΤΩΝ  ῬΗΜΆΤΩΝ ~  Τὰ εἰς βῶ λήγοντα ῥήματα βαρύτονα. … Bl. 10b ἘΞ ῾Ν ἘΙΛΉΦΘΗΣΑΝ ΤΆΔΕ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΊ.  … Bl. 11a m. Sign. aα u. Blz. 1 ἜΚ ΤΝ ἘΥΣΤΑΘΊΟΥ ΚΑῚ ἌΛΛΩΝ ἘΝΔΌΞΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΝ, ΒΑΡΊΝΟΥ ΚΆΜΗΡΤΟΣ ἘΚΛΟΓΑῚ ΚΑΤᾺ ΣΤΟΙΧΕΟΝ.  ()ΑΤος, Ἄνευ ἄτης, ὅ ἐστιν ἀβλαβής. … Sign. b: Ἀϰάμας ἀϰάμαντος ϰαὶ ἡ ϰλητιϰὴ ὦ ἀϰάμα δίχα τοῦ ν. οὕτω ϰαὶ  … Endet Bl. 278b Z. 20 … ὁμοίως ϰαὶ παρ᾿ ἱππόναϰτι. πῶς παρὰ ϰυ-ψοῦν ἦλϑε. Καὶ αὕτη μὲν ἡ διάφορος ϰλίσισ  διαλέϰτων.  ΤΈΛΟΣ.  Bl. 279a (m. Blz. 269) Reg. in 3 Sp.  Bl. 280a m. Blz. 270 Z. 10 Venetiis in domo Aldi Romani ſumma cura: laboréꝙ præma-gno. Menſe Auguſto .M.IIII.D. Ab Ill. Senatu .V.  conceſſum eſt ne quis &c. ut in cæteris.  Vale qui legeris.  Bl. 280b leer.
Inhalt: Bl. 2a: Aldi Manutii praefatio. — 3b: Angelus Politianus ad Guarinum Favorinum Camertem de Eclogis imprimendis. — 4a: Angeli Politiani, Aristobuli Apostolidis, Scipionis Carteromachi, Aldi Manutii epigrammata Graeca. — 4b: Scipionis Cart. ad Guarinum epistula. — 5a: Guarini Favorini Camertis ad Petrum de Medicis praefatio eclogarum. — 7a: Ps. Aelii Dionysii περὶ ἀκλίτων ῥημάτων. — 1a: Guarinus Favorinus Camers und Carolus Antenoreus Florentinus: Eclogae (ed. Dindorf, Grammatici Graeci I, Leipzig 1823 p. 71–455). — 178a: und Carolus Antenoreus Florentinus: Τὰ ῥήματα δηλωτικὰ τῆ ὑπάρξεως, τοῦ πορεύεσθαι, τοῦ καθέζεσθαι (Ἰστέον ὅτι δύο ῥήματά εἰσι δηλωτικὰ τῆς ὑπὰρξεως …). — 189a: und Carolus Antenoreus Florentinus: Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ῥήματος ἐκ τῶν τοῦ Ἡρωδιανοῦ(Excerpta Herodianea ed. La Roche, Progr. Akad. Gymn. Wien 1863, p. 1–37). — 215a: Georgius Choeroboscus: Πρὸς τοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ῥήμασι κανόνας ζητοῦντας καὶ ὁμοιότητας (cod. Matrit. Gr. 95 fol. 246. Wahrscheinlich aus dem Prolegomena von Choeroboscus’ Orthographia, cf. Hilgard, Grammat. Gr. IV p. LXXXI) (οὐ χρὴ ζητεῖν ἐν πᾶσι τοῖς ῥήμασι …). — 216b: Idem (?) Περὶ τοῦ ἐφελκυστικοῦ ν. — 217a: De verbis anomalis sec. alphabetum (Ἄζω, ὅθεν ἀόριστος πρῶτος ἄσθην … ; mehrfach bei Aldus u.a. im 16. Jh. gedruckt, meist von Chrysoloras’ Erotemata, vgl. Legrand: Bibl. hell. I Nr 37. 41. III 168. 188 etc). — 223b: Tractatus varii περὶ ἐγκλινομένων καὶ ἐγκλιτικῶν (überschrieben mit Herodianus). — 226a: Tractatus (überschrieben mit Iohannes Charax). — 229b: Tractatus (überschrieben mit Choerobuscus, Georgius). — 232a: Tractatus (überschrieben mit Aelius, sämtlich abgedruckt bei Bekker, Anecd. Graeca III (Berlin 1821) 1142–1158, der Rest Arcadius de accentibus p. 142, 20–147, 22 Barker)). — 235a: Johannes grammaticus Hispanus et Anonymus: De dialectis (vgl. Anhang zum Gregorius Corinthius ed. Schaefer p. 627–664, mit Abweichungen u. einem weiteren Abschnitt) . — 246a: Eustachius de Caldaronis(?) : De dialectis Homeri (Λέξει ποικίλῃ κεχρημένος …). — 247b: Gregorius Corinthius: De dialectis (ed. Schaefer. Leipzig 1811, p. 9–623). — 267b: : Περὶ τῶν εἰς ῶ θηλυκῶν ὀνομάτων (offenbar Auszug aus Choeroboscus’ Kommentar zu Herodians Onomastikon, cf. Hilgard a.O.S.LXV)).
Anm. 1. Beigaben bei Botfield S. 205–210.
Anm. 2. Gez. Bl. 76b in einigen Ex. 4 Z. versehentlich eingefärbten Stützsatzes (z. B. 2. Ex. Berlin SB, Ex. Heidelberg UB, alle Ex. München SB).
Anm. 3. Antiquariaat Forum (’t Goy-Houten [Utrecht]) Kat. 109(2006) Nr 45.
HC 15493. Renouard S. 9.1. CBB 3687 u.Suppl. Ce³ T-158. CIH 1081. IBE 5528. IBP 1713. IDL 4311. IGI 9510. Pell 11072. Rhodes: Greece T4. CRF II 476. CRF III 748. CRF V 884. CRF VI 1940. CRF VII T-4. CRF XI 958. CRF XII 552. CRF XIV 473. CRF XVII 567. VB 4486. BSB-Ink T-159. CIBN T-109. Pr 5551. BMC V 555.IB 24417. Bod-inc T-089. Chantilly 1881bis. Collijn: Stockholm 1408. Collijn: Uppsala 1408. Günther 3451. Kind: Göttingen 129. Madsen 3874. Oates 2168. 2169. Raffel: Weimar 477. Rhodes: Oxford 1688. Schlechter-Ries 1708. Schüling 793. Sheehan: Vaticana T-57. Walsh: Harvard 2638–2640. ISTC it00158000.
Alba Julia Batthyan. Amsterdam UB. Athēnai Gennad, NB (2 Ex.). Athos KlMLauras. Austin UL (2 Ex.). Baltimore ArtM. Basel UB. Berlin *SB
(2 Ex.). Bielany Kam. Bloomington LillyL. Bologna BU. Bonn ULB
. Bremen SUB. Brussel BR. Bryn Mawr GoodhartL. București BN. Budapest BU. Cambridge JohnC, TrinityC, UL (2 Ex.). Cambridge (Mass.) HoughtonL (4 Ex.). Chantilly MConde. Chatsworth L. Chicago NewberryL. Città del Vaticano BVat (5 Ex.). Claremont HonnoldL. Coleraine UL. Dessau LB
. Dublin MarshL, TrinityC (2 Ex.). Durham UL (2 Ex.). Edinburgh NL
(2 Ex., 1. Ex. Tit. fehlt). El Escorial RB. Erfurt StB
. Eton C. Ferrara BCom. Firenze BLaur, BMarucell, BN (2 Ex.). Gdańsk Akad. Genova BDurazzo, BU (def.). Gent BU. Giessen UB. Glasgow UL
. Göttingen *SUB
. Haag KglB
(def.), MMeerman
. Halle ULB. Heidelberg UB
. Jena ULB. København KglB. Konstanz Gy
(Bl. 199-270). Kraków BU. Leeds UL
. Leiden BU
. Leipzig StB
. Liverpool UL. London BL
(4 Ex.), CPhysicians, KingC, UL. Los Angeles BeltL. Lyon BMun (2 Ex.). Madrid BN, BU, FundacMarch. Manchester ChethamL, RylandsL
. Marburg UB. Middletown UL. Milano BAmbros, BNBraid, MPezzoli. Modena BEst. Montpellier BU. München *SB
(3 Ex.). Münster ULB. Nantes BMun. Napoli BU (2 Ex.). New Haven UL
(3 Ex.). New York ButlerL, *MorganL, PL. Nürnberg StB
. Oldenburg LB. Oxford AllSoulsC, BalliolC, Bodl
(3 Ex.), ChristCh, CorpChristC, MertonC, NewC, QueenC. Paris BN (6 Ex., 1. Ex. def.), BU, IFrance, Mazarin. Patmos KlIoannu (2 Ex.). Perugia BAugust. Pisa BU. Poitiers BMun. Praha NKn. Princeton UL. Providence JCBrownL. Provo UL. Rastatt Gy
. Roma BAngel, BCasanat
, BCorsin
. Rostock UB
. Rouen BMun. Saint Andrews UL. Salamanca BU. San Francisco PL. San Marino (Calif.) *HuntingtonL. Shrewsbury Sch. Stockholm KglB. Stuttgart *LB
. Syracuse UL. Torino BNU (2 Ex.). Toulouse BMun. Uppsala UB. Urbana UL. Valletta NL. Venezia BNMarc (2 Ex., 1. Ex. def.). Washington (D.C.) LC (2 Ex.). Weimar HerzoginAnnaAmaliaB
. Wesel StArch. Wien NB
. Windsor RL. Zittau StB. Zürich ZB.  — Gatteño (Grosse Pointe). George Koumousis (Athen). Holkham Hall (Norfolk).
Gesamtüberlieferung: 169 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07571.htm • Letzte Änderung: 2012-03-21