07521 Cordiale quattuor novissimorum, niederl. Gouda: Gerard Leeu, 23.VIII.1482. 
60 Bl. a–f⁸gh⁶. 27 Z. Typ. 2D:108G. 4 Hlzs. DrM I.
Bl. 1a leer. Bl. 1b Hlzs.Bl. 2a m. Sign. aij Memoꝛare nouiſſima tua. et in eternū  non peccabis.  [⁶]It beſcriuet ons die wijſe  man … Sign. b veruaren alle dinghen als een ſceem Daer ōs  … Endet Bl. 60a Z. 1 Dit boeck is volmaect ende gheeyndet ter  goude in hollant. by mij gheraert leeu. Int  iaer ons heren MCCCC. ende .lxxxij. op ſinte bartholomeus auont apoſtel. Laus deo  Dr.MBl. 60b leer.
Reproduktionen: Haag KglB (IISTC). Haag KglB (Digitalisat).
HC 5716. Conway 330. Kok: Houtsneden S. 201. 218. CA 1316. ILC 629. CBB 1185. Ce³ C-903. IDL 1405. Lenz: Köln 154. ISTC ic00903000.
Brussel BR. Haag KglB. Köln Erzbisch. New York MorganL.
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07521.htm • Letzte Änderung: 2012-01-12