54 Bl. a–f⁸g⁶. 29–30 Z. Typ. 9**:96G. 1 Hlzs.
Tit. Quatuor nouiſſimoꝝ liber feliciter incipit  Bl. 1b Hlzs.Bl. 2a m. Sign. aii Quatuor nouiſſimorum liber de morte videl  penis inferni … Sign. b ſicut frequens cogitatio breuis eui et huius tempo-… Endet Bl. 53b Z. 30 Explicit liber quattuor nouiſſimorum.  Bl. 54a Incipiūt tytuli quattuor nouiſſimoꝝ  … Endet Z. 20 Finis tytuloꝝ.  Bl. 54b leer.
Pell 5077. CRF IV 159. ISTC ic00893600.
Valognes BMun.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07498.htm • Letzte Änderung: 2012-01-05