42 Bl. a–d⁸e¹⁰. 36 Z. Typ. 6:98G, 9:77G. Min. f. Init.
Tit. Liber quatuoꝛ nouiſſimoꝝ  Bl. 2a m. Sign. a.i. Quatuoꝛ nouiſſimoꝛum liber de moꝛte uidelicet penis inferni … Sign. b ſens eſt breuiſſimum. Nam vt dicitur Job .xiiij. Breues dies  … Endet Bl. 42a Z. 7 Explicit liber quatuoꝛ nouiſſimoꝛum  Deo gratias.  Z. 9 Incipiunt tituli quatuoꝛ nouiſſimoꝛum … Endet Z. 27 Finis tituloꝝ.  Bl. 42b leer.
IGI 3189. Pell 5092. ISTC ic00892700.
Sankt Petersburg NB. Vercelli Sem.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW07491.htm • Letzte Änderung: 2012-01-05