Sign. mit Norm. Con. 2 Sp. 34 Z. Typ. 2:61G, 2*:61G. Init. c, d, e, f. Rubr. β. Rotdr. KolTit.
1. Kalendarium.
6 Bl. [a⁶]. 
Bl. 1aα, rot KL Daneben Ianuarius habet dies .xxxj.  Luna .xxx.  … Bl. 4a Z. 14 … Dedicatio ecclʾie cōſtā. du. … Endet Bl. 6b Z. 33 … Silueſtri pape ⁊ cōfeſ. medʾ. lʾ. de nat. ſcī. 
2. Psalterium. — Commune sanctorum.
116 Bl. a–o⁸p. Gez. Fo. i – Fo. cxxx [mit Fehlern].
Bl. 1aα m. Sign. a u. Blz. Fo. i.rot Dica .i poſt octa. epiphanie ⁊ in omnibꝯ dicis vſ  ad lxx. Inui. schwarz Pꝛeoccupemꝯ  faciē dni. Et in pſalmis iubi-lemus ei. … Endet Bl. 116b Z. 18 Die ſabbati fiat poſt feſtū ſancti Andꝛe. 
3. Proprium de tempore. Pars aestivalis. — Proprium de sanctis. Pars aestivalis.
132+? Bl. aa–qq⁸rr¹…. 
Bl. 1a m. Sign. aarot De trinitate. Ad veſꝑ. ā.  (G)Loꝛia tibi trinitas  elis vna deitas:  … Bricht ab Bl. 132(rr4)bβ Z. 32 … coꝛ-pus ſti clemētis petri diſci-puli: ⁊ āchoꝛā cū qua miſſus 
Anm. 1. Der Winterteil und der Schluss des Sommerteils sind im Ex. Paris BN nicht erhalten. Die Schlusschrift lautete nach den Notizen Maittaires und Van Praets Diuini officii more conſtācie Ecclē Jnſigne Breuiarium: īpēſa Petri Regnault librarii uniuerſitatis Cadome. ibidem cōmorantis ad interſignium ſcti Petri in frigido vico nu multis mendis terſum ac impreſſum Rothomagi per Johānē de Bourgoys anno ab incarnatiōe di Mᵒ.ccccᵒ. nonageᵒ nono. die xiii. menſis Auguſti.
Anm. 2. Korrektur zum gedruckten GW: Das im GW (Anm.) zitierte Kolophon gehört zu der Ausgabe Caen, 13.VIII.1499 (ISTC ib01158100; Ex. Durham UshawC; nur Winterteil). Der Rest der Beschreibung bezieht sich auf ISTC ib01158330 (Ex. Paris BN; vgl. CIBN I S. 414): [Paris: François Regnault, um 1530].
H 3831. PA II 560.19. Maittaire IV 692. Bohatta: Lit.Bibl. 210. Delisle: Caen 73. ISTC ib01158100. ib01158330.
Durham UshawC (Winterteil). Paris BN (def.). Ushaw C (def.).
Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05327.htm • Letzte Änderung: 2010-12-28