Gez. [8]1–351[9]. LagenKust. 2 Sp. 35 Z. Typ. 22:57G, 24:58G. Init. b, f, g, h, k, m. Rubr. α. DrM IV. Rotdr. KolTit.
1. Kalendarium.
8 Bl. ✠⁸. 
2. Psalterium. — Proprium de tempore.
200 Bl. a–z⁊⁸. Gez. 1(?)–200.
3. Proprium de sanctis. — Commune sanctorum.
152 Bl. A–P⁸Q⁶RS⁸T¹⁰. Gez. 201–351[1].
4. Rubricae. — Collectarius.
8 Bl. 〈1–4〉⁸. 
Reproduktionen: Stuttgart LB (Digitalisat).
ISTC ib01137300.
Città del Vaticano BVat. Jerusalem NL
(def.). Melk Benedikt (def.). Stuttgart LB
(def.).
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05206.htm • Letzte Änderung: 2011-10-11