496 Bl. [12]a–fs–x¹²xx⁸y1–16¹²17⁸ . Gez. [12]j–483[1]. 2 Sp. 36–37 Z. Typ. 11:59G, 12:59G. Init. m, r. Rubr. δ. Rotdr.
Inhalt: Bl. 2a: Kalendarium. — 8a: Tabulae. — Gez. 1a: Psalterium.〈2〉. — 62b: Proprium de tempore. — 251a: Rgv. — 253a: Proprium de sanctis〈2a〉; statt Off. 5: Off. 5a, mit Widmungsbrief des Nogarolus (Bl. 258a) und der Konstitution "Cum praeexcelsa" des Papstes Sixtus IV. über die Einführung des Off. 5a (= Decretal. extravag. commun. III 12,1) (Bl. 266b) (Cum praeexcelsa …). — 14 1a: Commune sanctorum〈2〉..
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 3897. Bohatta: Lit.Bibl. 400. IGI 2115. VB 3771.5. BSB-Ink B-888. BMC V 245.IA 20496. Bod-inc B-525. ISTC ib01118100.
Berlin *SB
. Birmingham PL (def.). Eichstätt UB (Fragm.). London BL
(def.). München SB
. Oxford Bodl (Fragm. Perg.). Regensburg SB.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05147.htm • Letzte Änderung: 2011-08-02