54 Bl. a–h⁸i⁶. Gez. [3]Folio primo–Folio.l.[1]. 38 Z. Typ. 3:98G, 5A:76G, 6:180G. Rubr. α. KolTit.
Anm. Seitengetreuer Nachdruck von Nr GW 2826.
HC 1938. Klebs 120.25. CA 194. Hellinga: PT II 467. ILC 299. CBB 354. IBE 628. IDL 472. Pr 9021. BMC IX 60.IA 47720. Bod-inc A-492. Sack: Freiburg 331. Wilhelmi: Greifswald 67. ISTC ia01197300.
Brussel BR. Freiburg UB
. Greifswald GeistlMin
. Haag KglB
. Köln UStB
. London BL
. Oxford Bodl. Sevilla BColomb.
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02830.htm • Letzte Änderung: 2011-12-14