54 Bl. Aab⁶cd⁶ef⁶gh–k⁶. 36 Z. Typ. 7:80G, 9:280G, 10:155G. Init. e, f. Rubr. ε. TitHlzs. B. KolTit.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 1937. Klebs 120.22. Schr 3388. VK 182. CBB 353. Ce³ A-1196. CIH 350. IBP 608. IGI 954. Pell 1454. CRF V 87. VB² 978.10. BSB-Ink A-837. CIBN A-662. Pr 1349. BMC I 289.IA 4679. Borm: IG 248. Sack: Freiburg 330. Wilhelmi: Greifswald 66. ÖNB-Ink A-537. ISTC ia01196000.
Basel UB. Berlin SB
. Città del Vaticano BVat. Freiburg UB
. Göttingen SUB. Greifswald GeistlMin
. Hartford TrinityC. Koblenz Gy. Köln UStB
. Le Mans BMun. Liège BU. London BL
, WellcomeMedL. Mainz GutenbergM. Milano BNBraid. München SB
(2 Ex.). Paris BN. Philadelphia UL. Poznań Erzbisch. Salzburg BenediktPeter. Sankt Petersburg NB. Stuttgart LB
. Wien NB
. Wolfenbüttel HerzogAugustB (2 Ex.). Wrocław BU.
Gesamtüberlieferung: 27 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02827.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26