1 Bl. eins. bedr. 383 × 245? mm. Z. 22–76 in 2 Sp. 76 Z. Typ. 2:160G, 3:73G. Init. b, c, e. Rubr. β. 1 Hlzs.
Z. 1 (A)nno domini Milleſimoquingenteſimo qui eſt biſextilis Aureus nume[…]  19. Ciclus ſolar 25. … Z. 4 … ¶ Sequ[…]  lunia ⁊ Plenilunia ciſe calculata ſuꝑ Meridianū Cracouie. … Z. 7–21 Mondphasen.  Sp. 1 Z. 22 (T¹)empora flebothomie et Farmatiarum  magis apta … Sp. 2 Z. 20 Sequūtur tempora balneationū e[…]  ablactationū pueroꝝ. … Z. 69 ¶ Accidet hoc anno Eclipſis in Lūa decē pūctoꝝ et minutoꝝ vigintiocto … Endet Z. 74 Mediū hoꝛa ſca minuto  .xxiiij. finis hoꝛa  .iiij. mi. ij.  Unter der Sp. Hlzs. 
Vorlage: VE15.
Faks. Ameiserowa.
VE15 A-472. Schreiber: Handb. 1913r. IBPAddII † 94. ISTC ia00522550.
Kraków ehem. BU (Verlust), Franzisk (def. ).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0154610N.htm • Letzte Änderung: 2010-08-10