87 Bl. [1 2]3⁶a⁹b–d⁸ef–i⁸kl⁶. Gez. [6]Folium.I.–LXXX[2]. 1 und 2 Sp. 24 und 44–45 Z. Typ. 7:156G gemischt mit 9:150G, 8:80G, 13:150G, 15:210G. Init. b, c, i, n, dd. Rubr. α. Noten. Rotdr. KolTit.
Tit. (A)genda ſiue Exequiale Diuinoꝛum ſacramentoꝛum.  Bl. 1b Tabula contentoꝝ in exequiali:  … Bl. 2a Z. 8α Fidelis amonitio  cuiuſlibet epiſcopi ſecundū doctoꝛes ka-tholicos . ad omnes clericos Et pꝛecipue  quos animarum cu-ra concernit.  Tabula.  … Z. 8β (F³)Ratres: pꝛeſbiteri : ⁊ ſacerdo-tes di . cooperatoꝛes oꝛdīs  noſtri eſtis. Nos quidē quā-uis indigni locum. Aaron tenemꝯ :  vos aūt locū Eleazari ⁊ Ithamari.  … Endet Bl. 6bα Z. 27… quantu  humana patitur infirmitas. bonis  ſtudeatis operibus adimplere . pꝛe-ſtante domino noſtro ieſu xo qui ē  bdictus in ſecľa ſeculoꝝ. Amen.  Bl. 7a m. Sign. a u. roter Blz. Folium .I., rot Exequiale pꝛo eccleſijs parrochialibus.  ſcďm veꝝ ritū oīm doctoꝝ katholicoꝛū.  Exoꝛciſmus ſalis ⁊ aque dicis diebus  ꝟ. (P) schwarzꝛecioſa eſt in conſpectu domini.  Moꝛs ſanctoꝛum eius  rot Oꝛatio  … Z. 18 … Adiutoꝛum noſtrū in nomine domini . rot R  schwarz Qui fecit celum ⁊ terram. rot Exoꝛziſatio  (E²) schwarz Xoꝛziſo te creatura ſalis per deum  rot schwarz viuū. per deum rot schwarz verum. per deū rot schwarz ſanctum. Ꝑ deum qui te ꝑ heliſeum pꝛophetā in aqua mitti iuſſit: … Sign. b, rot nt. schwarz ⁊ ad ſuauem odoꝛē pꝛeceptoꝝ tuoꝝ le … Endet Bl. 86b Z. 23, rot … ⁊ tūc ceſſante ꝑiculo debēt ſuppleri :  vt ſerue vnifoꝛmitas in baptiſmo. ⁊ ne effectus baptiſmi impedia.  Bl. 87 leer.
Reproduktionen: Freiburg UB (Digitalisat).
Dahm: Aargau 7. Hummel-Wilhelmi 2. Sack: Freiburg 32. ISTC ia00158200.
Aschaffenburg StiftB. Bregenz Zisterz
. Città del Vaticano BVat. Darmstadt ULB (def.). Erfurt Bisch. Freiburg UB
. Rottenburg Sem
.
Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00457.htm • Letzte Änderung: 2011-07-27