1 Bl. eins. bedr. 89 × 109 mm. 12 Z. Typ. 3:104/105G, 4:142G. 1 Hlzs.
Z. 1 Coneguda coſa ſia a tots los que la pꝛeſent  veuran […]re molt ſanct pare jnnocēt huyte modern ha poꝛꝛogat  y de nou atoꝛgat la ſancta cruada … Endet Z. 9 … E ꝑquāt vos   haueu donat cinch ſoꝯ tre ds  es lo terç dela quātitat  meꝛa  mēt donareu haueu guanyat les dites indulgēcies . En fe del qual  ſe vos dona eſta cedula autentica Feta a  Links dar. Hlzs. 
Kurz 8. Martín Abad: Cum figuris 142. Vindel: Arte tip. III 89.37. Bas Carbonell: Valencia 34. IBE 1315. ISTC ii00134200.
Barcelona BCatal
.
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00061.htm • Letzte Änderung: 2009-08-04