00060 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Ungläubigen, katalan. [Valencia: Lambert Palmart, um 1492, nicht nach 24.III.1493]. 
1 Bl. eins. bedr. 63 × 200 mm. 7 Z. Typ. 3:104/105G, 4:142G. 1 Hlzs.
Z. 1 Coneguda coſa ſia a tots los que la pꝛeſent veuran que noſtre molt ſanct pare  jnnocent huyte modern ha poꝛrogat y de nou atoꝛgat la ſancta cruada … Endet Z. 5 … E ꝑquant  vos haueu donat dos reals dargēt caſtellās  es lo terç dela quantitat  meramēt donareu  haueu guāyat les dites indulgencies . En fe del qual ſe vos dona eſta cedula autentica feta a  Links dar. Hlzs. 
Kurz 7. Martín Abad: Cum figuris 141. Bas Carbonell: Valencia 29. IBE 1314. ISTC ii00134100.
Barcelona BCatal
(hsl. ausgefertigt 24.III.1493).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW00060.htm • Letzte Änderung: 2009-08-04