Jaʽaqōb  Ben-Āšēr
GND 130891487. ✽um 1270 in Deutschland, †um 1340 in Toledo. Verf. halachischer Entscheidungen.
Vgl. Freimann, Alfred: Die Ascheriden (1267–1391). In: Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft 13(1920) S. 142–254, hier S. 160–211.
Arbāʽā   ṭūrim
Vollständige Ausgaben
13755 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim I–IV. Piove di Sacco: Mešullām Qūzi und Söhne, 3.VII.1475. 
2 Sp. 54 Z. Typ. 1:188H, 2:75H, 3:92H.
1. Ōraḥ   ḥajjim. Darin Bl. 50bβ–54aα: Moses Maimonides: Hilkōt deʽōt (Mišnēh tōrāh I, 2).
138 Bl. [a-g¹⁰h⁸i–o¹⁰]. 
Bl. 1aα  ברוך      ﭏהי  ישרﭏ  אשר לו הגדולה …
β Z. 11  אורח חײם 
Bl. 1bα Z. 27 Tab.  א   ענײן להתחזק קום בבקר בהשכמׄ  …
Tab. endet Bl. 13bβ Z. 25  חזק   חזק   חזק 
U. d. Sp.  סדר עשײת הקשר של תפילין למעתיק …
Z. 8  חזק   ונתחזק   הסופר   לא   יוזק  עד   שיעלה   חמור   בסולם 
Bl. 14 u. 15 leer. Bl. 16aα  יהודה   בן תימא  אומר הוי  עז כנמר 
daneben eingerückt  א  …
Lage c  קבע מותר כשחן בירו   וארובי אכי ז֜ל֜ לא כ  …
Endet Bl. 135bβ Z. 12  נשלם   הטור   האחד  שבח   לﭏ   המיוחד  חזק   ונתחזק  מי האיש החפץ לראות מוסר תוכחות אורח חי   ים  ישים פעמיו עלי דרכי בל יטה ל סור אחור   ים  בי תעסוק ואל תפסוק ערב בוקר אף צהר   ים  הלא אם ת עזבני יום אעזבך גם יומי   ים  הידעתם את מי יעץ חקוק ארבע הטור   ים  הנה הרב מׄהׄרׄ קוזי נדיב גם איש הביני   ים  אך לא היה עם סיומי זאת אקונן בכפלי   ים  אותי עזב עלי ארץ הוא הלך א רץ החי   ים  אז בניו קמו בפרץ המה גררו השיר   ים  שכרם תהא מרובה מ את היושב בשמ   ים  יזכו היות לשנה ה באה עלות ירושל   ים 
Bl. 136–138 leer.  
2. Jōrēh deʽāh. Darin Bl. 70aα–70bβ: Moses Maimonides: Hilkōt Talmud tōrāh (Mišnēh tōrāh I, 3–4).
108 Bl. [a–k¹⁰l⁸]. 
Bl. 1aα  ברוך      ﭏהי  ישרﭏ  אשר לו הגדולה והגבורה לו נאה שיר ושבחה הלל ו  וזמרה עוז …
β Z. 3  יורה דיעה כי הדא ילמר  הארם דעת ל  …
Bl. 1bβ Tab.  א   שחיטת חרש שוטה וקטן ושיכור  וסומא וערום …
Tab. endet Bl. 9aβ Z. 21  חזק חזק חזק 
Bl. 9b leer. Bl. 10aα  תניא   וזבחת כאשר ציויתיך מלמד  שנצטוה משה על פה בהלכות  …
Lage b  ואפי לו אם אמר ברי לי שלא דרסתי פסולה והני מ  …
Endet Bl. 106aβ Z. 53 … שנאמר וכבוד  יאספיך אלא שמקלסיו  לפניו יבא שלום   יבא שלום 
Bl. 106b–108 leer.  
3. Eben ha-ʽēzer.
70 Bl. [a⁶bc¹⁰d⁸e–g¹⁰h⁶]. 1 u. 2 Sp. Teilw. 64 bzw. 65 Z.
Bl. 1aα  יהי   שם  מבורך  מעתה ועד עולם מרומם על כל וכבודו מעין כל נ  נסתר ונעלם …
Bl. 1aβ Z. 37  … וקראתיו אבן העזר …
Bl. 1bα Z. 20 Tab.  א   חיוב אדם לישא בילדותו ובזקנותו כ  כמה נשים נושא …
Tab. endet Bl. 4aβ Z. 50  קעח הילכות סוטה 
Bl. 4b–6 leer.  
Bl. 7aα  לא טוב היות האדם  לבדו אעשה לו עזר  כנגדו  יתברך   שמו של הׄבׄהׄ שהוא חפץ  בטובת ביריותיו שיודע  שאין טוב לאדם להיות  לבדו …
Lage c  ולא שמו אותו תחילה אם נמצא אׄחׄכׄ ששוה חמשים  …
Endet Bl. 67bβ Z. 17  … וכל שאינו מקפיׄ  על אשתו ובניו ומזהירׄ ופוקד  רדביהן תמיד עד שידע שהן שלמים  מכל חטא נקרא חוטא שנאמׄ ופקדת נוך ולא תחטא 
U. d. Sp. Z. 21  פה נשלם טור שלישי   שבח לﭏ מרים ראשי  אשריני ומה טוב חל   קי   על מה נפל גורל חל   שי  …
Endet Z. 29  כאשר זכו חזק בד   קי   כן יזכו לצאת לחפ   שי  לחזות נועם מאור צד   קי   עם בנײן קרײת משו   שי  סליק   חזק 
Bl. 68–70 leer.  
4. Ḥōšen ham-mišpāṭ.
166 Bl. [a–d¹⁰e¹²f–q¹⁰r]. 
Bl. 1aα  ברוך  ﭏהי ישרﭏ אשר בחר בנו מכל העמיׄ  ונתן לנו תורת אמת. …
Z. 54  … וקראתיו חשן 
Bl. 1aβ  המשפט ׃ …
Bl. 1bβ Z. 14 Tab.  אׄ   מינוי השופטים בארץ ובחׄלׄ ועל מה  דנין בדיני קנסות  …
Bl. 9aα  רבן   שמעון   בן  גמליﭏ   אומר   על  שלשׄ דבריׄ העולם קייׄ על הדיׄ ועל האמׄ ועׄ השלוׄ  …
Lage b  פסוליׄ לדון׃ וצריך שלא יהו הדײנין קרובין זה ל  …
Endet Bl. 164b Z. 42  … עובר על לא תעמד על דם ריעך ו  ואם מצילו כאילו קײם עולם  חושן   המשפט   נשלם   שבח   לﭏ   עולם  ותכל מלאכת עבודה הקודש   ביום שיני עשרים ושמנה לחדש  תמוז הוא החדש הרביעי   חמשת אלפים ורׄלׄהׄ למספר קבועי  בפײביא די שקו בבית מׄהׄרׄ משלם   המכונה קוזי יבורך מעתה ועד עולם  חזק  אני חכמה לכל חכמה עט   רת   אני נסתר לכל סוד מ סג   רת  בלי קולמוס ורישומי ניכ   רת   באין סופר חוברתי במ חב   רת  בבת אחת דיו עלי עוב   רת   בלי שירטוט כתיבה מיוש   רת  תמיה על דבורה ה גב   רת   בשבט סו פרים היא משושר   רת  לו אותי ראתה במ חת   רת   עלי ראשה הושמתי לכות   רת 
Bl. 165 u. 166 leer. 
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat). Madrid BN (Mikrofilm).
Anm. 1. P. 3: Der Satz auf den beiden letzten Bl. der 4. Lage ist einspaltig u. hat 64 bzw. 65 Zeilen. Er scheint zur Ergänzung eines Textverlustes umgestaltet zu sein.
Anm. 2. P. 4: Auf Bl. 52b sind unter dem zweispaltigen Satz von 54 Z. zur Ergänzung einer Textlücke noch 6 Zeilen in einspaltigem Satz gedruckt.
Anm. 3. Vgl. Vidro, Nadia: Manuscript to Print and Print to Print: On the Transmission History of Jacob ben Asher’s Tur Orah Hayyim. In: Zutot 15 (2018) S. 73–93 [15.I.2020]. — Vidro, Nadia: Calendar Tables in Manuscript and Printed Arba‘ah Turim: Tur Orah Hayyim, chapter 428. In: Journal of Jewish Studies 69 (2018) S. 58–85.
Faks. Thes.typ.hebr. A2 u.Suppl. 11.
H 1881. Offenberg: Census 61. Ce³ Heb-47. IBE 3079 u. Adic. IGI 5089. IGICorr E 76. Pr 7231. BMC XIII 20.C.50.d.6–7. Bod-inc Heb 39. Iakerson 10. Madsen 4311. Martín Abad J-1. Marx 65. Walsh: Harvard Heb-3. ISTC ij00000200. GWMs M10386.
Cambridge (Mass.) HoughtonL (4). Cincinnati HebrewC
(Fragm. 1 Bl.). Hamburg SUB
(3.4, Perg.). Jerusalem NL (3.4. 3 Bl. 1–6 fehlen), SchockenI (Fragm.). København KglB (3.4., def.). London BL
(3.4). Madrid BN
. Moskva GosB (4). New York ButlerL (4), JewTheolSem (1.2.4. Perg.), PL (Perg.). Oxford Bodl (3.4). Padova BCiv (1. Perg. def.). Parma BPalat (2 Ex., 1. Ex. Perg. def., 2. Ex. def.). Roma ComEbra (1.2). Sankt Petersburg NB (2, def.). Torino *BNU
(1-4. Perg.).
Gesamtüberlieferung: 19 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13756 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā ṭūrim I–IV. [Soncino]: Šelōmōh Ben-Mōšeh Soncino, [um 1490]. 
2 Sp. 46–55 Z. Typ. 1:240H, 2:119H, 3:90/92H. Init. a. Leisten.
1. Ōraḥ  ḥajjim.
94 Bl. א–אי‎⁸בי‎⁶. 
Bl. 1a leer. Bl. 1bα  ברוך ה אלהי ישראל  אשר לו הגדולה והגבורה לו נאה שיר ושבחה …
β Z. 1  … וקראתיו ספר זה אורח חײם
Bl. 2aα Tab.  א   ענין התחזק בהקמה בהשכמה קודם אור הבקר …
Bl. 7a (in Leisten)  (י¹) (ה¹) (ו¹) (ד¹) (ה¹)
α  בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ  כצבי וגבור כארי …
Sign. b  כו   ואם   אין לו אלא אחת בין של ראש בין של   יד   מניחה  …
Endet Bl. 94aα Z. 10  נשלם   הטור   האחד   שבח   לאל   המיוחד  חזק   ונתחזק  אני שלמה בן החבר משה שונצין ז֜ל֜ 
Bl. 94b leer. 
2. Jōre dēʽā.
80 Bl. א–י‎⁸. 
Bl. 1aα m. Sign. א‎ u. Blz. א  ברוך ה אלדי ישראל  אשר לו הגדולה והגבורה לו נאה שיר ושבחה …
Z. 37  וקראתי לספר זה יורה דעה …
Bl. 1b Z. 12 Tab.  א   שחיטת חרש שוטה וקטן ושיכור וסומא וערום …
Bl. 5aβ Z. 27  תניא   וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתי׳ מלמד  שנצטוה משה על פה בהלכות שחיט׳ …
Sign. b  שבורה וכל הטרפויות נכללין באלו השמנה   כתב המבם א  …
Endet Bl. 80bβ Z. 43  … ולא  דײן לצדיקי׳ שמיתתן בידי כבוד שנ׳  וכבוד ה׳ יאספך אלא  שמקלסי׳ לפניו  יבא שלום   יבא שלום 
3. Eben ha-ʽēzer.
50 Bl. א–ה‎⁸ו‎¹⁰. 
Bl. 1a m. Sign. א‎ u. Blz. א  יהי שם ה מבורך  מעתה ועד עולם מרומם על כל וכבודו מעין כל נסתר ונעלם  …
Bl. 1aβ Z. 21  … וחברתי את הספר  הזה וקראתיו אבן העזר …
Bl. 1bα Tab.  א   חײב אדם לישא בילדותו ובזקנותו …
Bl. 3a m. Sign. א u. Blz. ג Z. 38  לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו 
Bl. 3b  א יתברך   שמו של הקב֞ה שהוא חפץ בטו׳ בריותיו שאין טו׳  לאד׳ להיו׳ לבדו …
Sign. b  ומותר למרביעי בהמה להכנים כמכחל בשפופרת מפני שהם  …
Endet Bl. 50bβ Z. 53  … וכל  שאינו מקפי׳ על אשתו ובניו ומזהירן ופוק׳ דרכיהן תמי׳ עד שיד׳  שהם שלמי֜ מכל חטא נקרא חוטא שנ֜ ופקדת את נוך ולא תחטא 
4. Ḥōšen ham-mišpāṭ.
126 Bl. א–וט‎⁸וי‎⁶. 
Bl. 1aα m. Sign. א‎ u. Blz. א  ברוך   ה׳ אלדי ישראל אשר בח׳ בנו מכל העמי׳  ונת׳ לנו תור׳ אמת …
Z. 40  … וקראתיו חשן ה  המשפט …
Bl. 1bα Z. 28 Tab.  א   מינוי השופטי׳ באר׳ וב״חל ועל מה דני׳ …
Bl. 5bα Z. 12  רבן שמעון בן גמליאל אימר על שלשה דברים העולם  קײם על הדין ועל האמת ועל השלום פי׳ הר֝ר֝ יונה  זל …
Sign. b  שם מזכין ולא שם המחײבין אלא כותבין סתם פלו׳ בא עם פלו׳  …
Endet Bl. 126aβ Z. 51  … וכל כיוצא בזה עובר על לא תעמד  על דם ריעך ואם מצילו כאילו קײם עולם 
Bl. 126b leer.  
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat).
Zur Datierung vgl. BMC XIII 49 u. 182.
Anm. Sotheby’s (New York) 17.XII.2008 The Delmonico Collection Nr 40 (2–4) u. 41 (3–4) (m. 2 Abb.).
Faks. Thes.typ.hebr. A56 u.Suppl. 99.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 16. Frankfurt (Main) UB (Digitalisate) (Ex. 1), (Ex. 2). Jerusalem NL (Digitalisat).
H 1880. Offenberg: Census 62. Sander 3545. Ce³ Heb-48. CIH 1803. IDL 2452. IGI 5090 u.Suppl. IGICorr E 77. Pell 6386. VB 3591. BSB-Ink I-1. CIBN Heb-18. Pr 7302. BMC XIII 48.C.50.d.5. Adler 20. 21. Iakerson 42. Bod-inc Heb 43. Madsen 4257. 4312. Marx 25. Ohly-Sack 1530. 1531. UBL-Ink I-1. I-2. Whitesell: Harvard S1-Heb-12.5. ISTC ij00000250. GWMs M10402.
Amsterdam LJewComm. Berlin *SB†
. Budapest SemJud (def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL (def.). Cincinnati HebrewC
(def.). Città del Vaticano BVat
(def.). Frankfurt (Main) UB (2 Ex., 2. Ex. 2–4). Jerusalem NL (4 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. def.). København KglB (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Leiden BU
. Leipzig UB
(2 Ex., 1. Ex. 2–4, 4 def., ehem. 2. Ex. 2–4). London BL
. London Valmadonna. Moskva GosB (def.). München SB
. Neuburg SB. New Haven UL (def.). New York ButlerL, JewTheolSem (3 Ex., 1. Ex. 1–4, P.1 Bl. 1, 2 u. 24–40 def., 2. Ex. 2, Bl. 80 fehlt, Perg., 3. Ex. 2 Fragm. Bl. 27–30 u. 33–40), PL. Ottawa NL. Oxford Bodl (2 Ex.). Paris BN
(2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Parma BPalat. Philadelphia JudStud
. Praha NKn. Sankt Petersburg Akad (4 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. def.). San Marino (Calif.) HuntingtonL (3.4). Tel Aviv UL (2). Washington (D.C.) LC. Wien ehem. IsraelGem.
Gesamtüberlieferung: 44 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
2 Sp. 49–50 Z. Typ. 1:230H, 2:91H. Init. a. 3 Vignetten.
1. Ōraḥ ḥajjim.
109 Bl. [ab⁸c⁹d–m⁸no⁶]. 
Bl. 1 leer. Bl. 2aα  ברוך ה אלהי ישר אל  אשר לו הגדול׳ והגבור׳ לו נאה שיר ושבח׳ הלל וזמרה עו  …
β Z. 5  … וקראתי ספר זה אורח חײם …
Bl. 2bβ Z. 12 Tab.  החלק   הראשון  סדר חיום  א   ענין התחזק …
Tab. endet Bl. 8bβ Z. 29  תרצג   דין סדר הלילה והיום וכל דיניו 
Bl. 9aα  (א²) יהודה בן תימא  אומר …
Lage c  סח   בענין ההפסקה שמפסיקין בברכות שמעל  …
Endet Bl. 108b Z. 27  נשלם הטור האחד  שבח לאל המיוחד 
Bl. 109 leer.  
2. Jōrēh deʽāh.
90 Bl. [a–k⁸l¹⁰]. 
Bl. 1aα  ברוך ה אלדי ישראל  אשר לו הגדולה …
Z. 42  … וקראתי לזה ספר יורה דעה …
Bl. 2bα Z. 34 Tab.  הלכות   שחיטה  א   שחיטת חרש …
Bl. 6aα Z. 30  תניא וזבחת מבקרך ומזאנך …
Lage b  או ברגליה והײנו בעיא דרבא שהח במיעוט השימנים מ  …
Endet Bl. 90bβ Z. 42  יבוא שלום יבוא שלום 
3. Eben ha-ʽēzer.
60 Bl. [a–e⁸fg¹⁰]. 
Bl. 1aα  יהי שם ה מבורך  מעתה ועד עולם …
β Z. 29  … וחברתי את הספר הזה  וקראתיו  אבן   העזר  וזה סדרו תחלה …
Bl. 1bα Z. 14 Tab.  א   חײב אד׳ לישא …
Bl. 3bα  לא טוב היות האדם  לבדו אעשה לו עזר  כנגדו   א  יתברך שמו של הק֜ב֜ה֜ …
Lage b  או אמו אלא חזקה זו בלבד איש ואשה שבאו ממדינת חים  …
Endet Bl. 60aβ Z. 49  חטא נקרא חוטא שנא֜ ופקדת  את נוך ולא תחטא 
Bl. 60b leer.  
4. Ḥōšen ham-mišpāṭ.
150 Bl. [a–s⁸t⁶]. 
Bl. 1aα  ברוך ה אלהי ישראל  אשר בחר בנו מכל …
Z. 47  … וקראתיו 
β  חשן המשפט :  …
Bl. 1bβ Z. 7 Tab.  א   מינוי השופטים …
Bl. 7aα Z. 32  רבן שמעון בן גמליאל אומר על ג׳ דברים העולם  קײם
Lage b  ומחמת עבירה כאשר יתבאר בע׳ה בהלכות עדות פשו  …
Endet Bl. 150aβ Z. 28  … כאילו קײם עולם 
U. d. Sp.  אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וישמע …
Z. 32  … לכו שכרו בלא טורח ײן התורה וחלבה מהספר הזה הנכבד ד׳ טורים מחברת החכם ה
   יעקב בן ה אשר …
Z. 36  … לכך השתדלנו להרביץ תורה בישראל על  יד האומנים  דוד ן׳ נחמיאש ו שמואל אחיו …
Z. 39  … והשתדלתי בהשלמתו בהסרת הטעות כפי האיפשר אני הדל באלפי אליא ב֜כ׳ ה
   בנימן הלוי …
Endet Z. 43  … יום ו׳ ד׳ לטבת שנת חמשת אלפים ומ  ומאתים וחמשים וארבעה פה בעיר קוסטנטינא רבה תחת מלכות ישמעל המלך הגדול שולטן בײזיט יהי לעד יהי ה׳  בעזרו ותנשא   מלכותו אמן 
3 Vignetten  Bl. 150b leer.  
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat).
Anm. 1. P. 4 Bl. 150a Z. 29 auch
  … וישקב …
(BMC; z.B. Ex. Amsterdam Rosenthal. London BL).
Anm. 2. Vgl. Offenberg, Adriaan K.: A Choice of Corals: Facets of Fifteenth-Century Hebrew Printing. Nieuwkoop 1992. (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica. 52.) S. 102–132. – Offenberg, Adriaan K.: The Printing History of the Constantinople Hebrew Incunable of 1493: a Mediterranean Voyage of Discovery. In: The British Library Journal 22(1996) S. 221–235 [17.V.2018].
Anm. 3. Sotheby’s (New York) 17.XII.2008 The Delmonico Collection Nr 42 (m. 1 Abb.).
Faks. Thes.typ.hebr. C1 u.Suppl. 301.
Offenberg: Census 63. Ce³ Heb-49. IDL 2453. BMC XIII 106.C.50.d.21. Bod-inc Heb 44. Iakerson 125. Marx 26. ISTC ij00000300. GWMs M10407.
Amsterdam Rosenthal, UB (3.4, 3 Bl. 1–12 u. 14–22 fehlen. 4 Bl. 114–150 fehlen). Cincinnati HebrewC
(2 Ex., 2. Ex. def.). Jerusalem NL (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.), SchockenI (Fragm.). London BL
(def.). New Haven UL (def.). New York JewTheolSem (2 Ex., 1. Ex. 1–4, 1 Bl. 1–17, 25–35, 37, 38, 40 u. 42–49 fehlen, 4 Bl. 89–99, 101–121 u. 145–150 fehlen, Bl. 100 def., 2. Ex. 2 Fragm. 14 Bl.), MorganL (def.). Oxford Bodl
. Princeton UL
(def.). Sankt Petersburg Akad (def.). Toronto UL
(def.).
Gesamtüberlieferung: 16 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Teilausgaben
13758 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim I: Ṭūr Ōraḥ  ḥajjim. Darin: Moses Maimonides: Hilkōt deʽōt (Mišnēh tōrāh I, 2) (Bl. 46aβ – Bl. 50aβ). Mantua: Abraham Conath, 6.VI.1476. 
130 Bl. [a¹²b–m¹⁰n⁸]. Blatt- bzw. Lagenkust. 2 Sp. 50 Z. Typ. 1:140H, 2:113H.
Bl. 1a leer. Bl. 1bα  [] ייי ﭏקים ﭏקי ישרﭏ אשר  לו הגבורה והגדלה   לו  נאה שיר ושבחה …
Bl. 1bβ Z. 28  לספר זה אורח חײם …
Bl. 2aβ Z. 7 Tab.  א   ענין התחזק בהשכמת הבקר ובהשכמת  …
Bl. 10bβ Z. 23  יהודה בן  תימא אומ׳ הוי עז כנמר  וקל כנשר ורץ כצבי וגבור  כארי לעשות רצון אביך  שבשמים  פרט ארבעה דברים …
Lage b  שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם לודות  …
Endet Bl. 129bα Z. 43  … אבל ב   בחמשה עשר כ  כתב שאין צריך   להרבוות בו ב  בסעודה ואדוני   אבי הרב רבינו  אשר זל כתב   כסברא הראשונה  ליהודים היתה ותהיה אורה ושמחה  וששון ויקר 
β  אמר אברהם קטן המשפיעים  ותלמיד הרופאים הנסמך זעירא מן חברײא ב֞כמ֞ר  שלמה כונת׳ זלהה׳   הכותב בכמה קו  קולמוסים בלא   מעשה נסי׳ …
Z. 31  … כי נתן  לעבדו ע   עזרה לכתו׳  השלמת הספר   הזה בחמישי  ביד׳ לחדש סיון שנ׳   חמשת ﭏפים ורלו׳  ליצירה· למנין שאנו מונין פה מנטואה …
Z. 46  … כי  עמך ייי אלקיך בכל אשר תלך· וכן יהי רצון אמן  תם ונשלם   שבח לבורא עולם 
Bl. 130 leer.  
Vorlage: Res.Publ. Unit 17. GW-Manuskript..
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Parma BPalat (Digitalisat).
H 1883. Offenberg: Census 64. Ce³ Heb-50. IGI 5091. IGICorr E 78. Pr 6901. 6902. BMC XIII 18.C.49.e.11. Cohen 4. Iakerson 15. Marx 27. ISTC ij00000350. GWMs M10381.
Cincinnati HebrewC
(def.). Jerusalem NL (Fragm.). London BL
(Bl. 1 fehlt). New York GottesmanL, JewTheolSem (def.). Parma BPalat (Bl. 1 fehlt). Piacenza BCom (def.). Roma BCasanat (2 Ex.).
Gesamtüberlieferung: 9 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13759 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā ṭūrim II: Ṭūr Jōrēh deʽāh. [Mantua: Abraham Conath, um 1476/77]. 
32 Bl. [a–c¹⁰d²]. 2 Sp. 50 Z. Typ. 1:140H, 2:113H.
Bl. 1aα  [] ייי ﭏקי ישראל אשר לו הגדולה  והגבורה לו נאה שיר ושבחה הלל  וזמרה …
Z. 47  … וקראתי  לספר הזה יורה דעה …
Bl. 1bα Z. 42  א   שחיטת חרש שוטה וקטן ושכור וסומא ו  …
Bl. 6bβ Z. 6  א   תניא וזבחת כאשר צויתיך   מ  מלמד שנצטוה משה עׄפׄ בהלכות שחיטה …
Lage b  ולא נהירא לאאזל   אין שוחטין כוי ביט׳ מפני  …
Bl. 30bβ Z. 50  לקדירה שפיר דמי   ומי׳ כתב אאזל דוקא שהחזירה 
Bricht ab Bl. 31bβ Z. 50  לבור אי׳ על מה מה שבגת תורת ײן   ﭏא על מה 
Bl. 32aα  דוקא שהחזירה לכבשן שמצרפין שם שם כלי חרם  …
Bricht ab Bl. 32bβ Z. 44  וממ׳ אין מורידין אותה לבור בירים אבל המסרות 
Vorlage: Res.Publ. Unit 16 u. 17..
Anm. Der Druck blieb mit den drei ersten Lagen und dem Doppelbl. 1/10 der vierten Lage unvollst. und ist durch den hinteren Teil der Nr 13760 komplettiert worden. Im Ex. London BL sind die ersten beiden Lagen (Bl. 1–20) durch die ersten beiden Lagen (Bl. 1–18) der Nr 13760 ersetzt.
Faks. Thes.typ.hebr. A5 u.Suppl. 14.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 16. Res.Publ. Unit 17. Parma BPalat (Digitalisat).
H 1884. Offenberg: Census 70. Ce³ Heb-55. IGI 5093. IGICorr E 80. Pr 5746. 6902A. BMC XIII 19. 24C.49.e.12. Bod-inc Heb 40. Cohen 5. Iakerson 18A. ISTC ij00000650. GWMs M1038110.
Jerusalem NL (Fragm.), SchockenI (Fragm.). London BL
(Bl. 21–32 ). New York GottesmanL, JewTheolSem (def.). Oxford Bodl. Parma BPalat (Bl. 32 fehlt). Piacenza BCom (def.). Roma BCasanat (2 Ex.).
Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13760 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim II: Ṭūr Jōrēh deʽāh. Darin: Moses Maimonides: Hilkōt Talmud tōrāh (Mišnēh tōrāh I, 3–4). Ferrara: Abrāhām Ben-Ḥajjim [dei Tintori da Pesaro], 25.VII.1477. 
82 Bl. [a¹⁰bc⁸de¹⁰f⁸g¹²hi⁸]. 2 Sp. 50 Z. Typ. 1:113H.
Bl. 1aα  ברוך  ﭏקי ישרﭏ אשר לו הגדולה  והגבורה · …
Z. 41  וקראתי לספר הזה יורה דעה …
Bl. 1bα Z. 24 Tab.  א׳   שחיטת חרש שוטה וקטן ואשה ושכור …
Tab. endet Bl. 5bα Z. 43  תלא׳   דין ליקוט עצמות אביו ואמו ושאר קרובים 
Bl. 6 leer. Bl. 7aα  א   תניא וזבחת מבקרך ומצאנך  אשר נתן  ﭏהיך כאשר ציו  ציויתיך   · …
Lage b  אם היה ביניה׳ כמין עלה ההרם בין בעיקרן בין באמצעית׳  …
Bl. 50aα Z. 15  ר׳נ׳ו׳   פרק ד׳ מהלכות תלמוד תורה  להרמבם  ·  א ין מלמדין  תלמוד תורה ﭏא לתלמיד הגון …
Endet Bl. 81b Z. 33  … שמקלסין לפניו יבא שלום יבא שלום  ברוך עושה שלום  ֜אך ותכל מלאכת עבודת הקדש   יורה דעה ומשמיע שמועה  ֜באב בחמשה עשר לחדש   וביום ו׳ נגמרה המלאכה המודיעה  ֜רום ושבח לנערץ בשרפי קדש   נורא עלילה ותמים דעה  ֜הוא יתמך׳ ביד׳ ימיני׳   שאר כתבי הקדש להתוות  ֜ממצדיקי הרבים יחשבני   האדיר רוכב בערבות  ותשלם כל המלאכה מזה היורה דעה אשר נכתב על ידי הצעיר מאומני הדפוס אברהם הקושר יזײא בכמר׳ חײם זלהה׳ מתו  מתושבי עיר פיזארו ופה פירארה נכתב ונחתם ערב נחמו  ינחמנו בנחמת ציון וירושלם ובבנין אריﭏ ובא לציון גוﭏ ויגל  יעקב ישמח ישרﭏ  אכיר׳  לכל תחלה   ראיתי קץ  כבודך    
Bl. 82 leer.  
Vorlage: Res.Publ. Unit 16..
Anm. Vgl. Anm. zur vorhergehenden Nr.
Faks. Thes.typ.hebr. A5 u.Suppl. 14.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 16. Parma BPalat (Digitalisat).
H 1884. Offenberg: Census 70. Ce³ Heb-55. IGI 5093. IGICorr E 80. Pr 5746. 6902A. BMC XIII 24C.49.e.12. Bod-inc Heb 40. Cohen 5. Iakerson 18B. ISTC ij00000650. GWMs M10382.
Jerusalem NL (Fragm. 10 Bl.). London BL
. New York GottesmanL, JewTheolSem (2 Ex., 1. Ex. Fragm. 8 Bl. 1 , 2. Ex. Fragm. Bl. 61 ). Oxford Bodl. Parma BPalat. Piacenza BCom. Roma BCasanat (2 Ex.).
Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13761 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim II: Ṭūr Jōrēh deʽāh. [Guadalajara: Salomo Ibn-Alkabez, um 1480]. 
188 Bl. [ab¹⁰c⁸d–h¹⁰i¹²k–r¹⁰s⁸t¹⁰]. BlKust. 1, Tab. 2 Sp. 32–33 Z. Typ. 1:134H, 2:134H.
Bl. 1a  ברוך    ﭏהי ישרﭏ אשר לו הגדולה והגבורה לו נאה שיר ושבחה הלל וזמרה  עוז …
Z. 28  … וקראתי לספר הזה יורה דעה …
Bl. 2bα Tab.  א   שחיטת חרש שוטה וקטן  ואשה ושכור ו סומא  וערום …
Tab. endet Bl. 10bβ Z. 13  קרובים ״
Bl. 11 unbekannt. Bl. 12a  כשרה׳ היו הישרﭏ והפסול אוחזין …
Lage c  לכבד והאחר לריאה·ופרש֞י דשל לב וריאה נקובתן במשהו ושל כבד דינו ככבד ·  …
Endet Bl. 188b Z. 4  … ולא דײן לצדיקים שמיתתן בידי כבוד שנ֞ כבוד יי  יאספך ﭏא שמקלסין לפניו יבא שלום ״   ״   ״   ״  נשל ם ספר דעה מרח״   תהלה לﭏ עולם בורא״  בריך רחמנא דסײען   מריש ועד כען  ״ 
Vorlage: El Escorial RB. Jerusalem NL (Digitalisate).
Reproduktionen: Jerusalem NL (Digitalisat).
Offenberg: Census 71. Vindel: Arte tip. VII 302.2. Ce³ Heb-57. IBE 6251 u.Adic. Iakerson 82. ISTC ij00000750. GWMs M1039210.
Cincinnati HebrewC
(def.). El Escorial RB
(Bl. 11 fehlt). Jerusalem NL
(Fragm. 19 def. Bl.). New York JewTheolSem (Fragm. 17 Bl.). Ottawa NL
(Fragm. 1 Bl.).  — Privatsammlung (Fragm. 1 Bl.).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen und mindestens 1 Exemplar in Privatbesitz nachgewiesen.
13762 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim IV: Ṭūr ḥōšen ham-mišpāṭ. Guadalajara: Salomo Ibn-Alkabez, 24.–29.XII.1480. 
272 Bl. [a¹²b–f¹⁰g⁸h–l¹⁰m⁶n–zAB¹⁰C¹²D⁸E⁶]. 1, Tab. 2 Sp. 33, Tab. 34 Z. Typ. 1:134H, 2:134H.
Bl. 1a leer. Bl. 1b  ברוך ײ ﭏהי ישרﭏ אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת …
Z. 29  … וקראתיו חשן המשפט …
Bl. 2b Z. 27 Tab.   א   מינוי השופטים בארץ …
Tab. endet Bl. 12bβ Z. 15  באין עליו חײב לחצילו 
Bl. 13a  א   רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם  …
Lage c  לסתור ולבנות אפיֿ לחלוק על רברי הגאונים והיכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה לא  …
Endet Bl. 271b Z. 16  נעשו שלש מאות ושמונים בפועלי ובהגהת שלמה ברכי משה נ״ﬠ הלוי בן ﭏקאבץ פה  ואדﭏ חיגארה ונגמרו בפרשת ושנת לכן אמר֞ לבני ישרﭏ וכו֝ יזכרנו השם להגות בתורתו  ולעבוד עבודתו בימינו תושע יהודה וישרﭏ ובא לציון גוﭏ אמן ׳· 
Bl. 272 leer.  
Vorlage: Città del Vaticano BVat. Jerusalem NL (Digitalisate).
Faks. Thes.typ.hebr. B3 u. Suppl. 205.
Offenberg: Census 74. Haebler 333.3. Vindel: Arte tip. VII 305.3. Ce³ Heb-59. Sheehan: Vaticana Heb-20. Iakerson 84. ISTC ij00000850. GWMs M10395.
Città del Vaticano BVat
. Jerusalem NL (Fragm. 3 Bl.), SchockenI (Fragm.). New York JewTheolSem (Fragm. 21 Bl.).
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13763 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim III: Ṭūr Eben ha-ʽēzer. [Guadalajara: Salomo Ibn-Alkabez, um 1480/82]. 
112 Bl. [a–o⁸]. 1, Tab. 2 Sp. 33 Z. Typ. 1*:134H, 2*:134H.
Bl. 1a  בסײעתא דשמיא אתחיל לכתוב אבן העזר שחבר מורינו ורבי׳ הר׳  יעקב זל בן כבוד מרנא ורבנא הראש זל״  יהי שם ה׳ מבורך …
Bl. 2aα Z. 4 Tab.  א   חיוב האדם לישא בילדותו ובזקנותו  …
Bl. 6a  א   לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו  יתברך שמו של הקב֜ה֜ …
Lage b  יפסול ﭏא לעצמו בלבר ע֜כ֜   ·אסופי שנאסח מן השוק ספק ממז֜ וכגון שאיו הוכחו שלא לשם  …
Endet Bl. 112a Z. 12  … וכל שאינו מקפיר על אשתו ובניו ומזהירן ופוקד  רדביהם תמיד עד שידע שהם שלמים מכל חאש נקרא חאט נקרא חוטא ש֜נ֜א ופקדת נוך ולא תחטא  והﭏ האדיר יצילנו משגיאות ויוציאנו מאפלות לאורות ויאמר די לצרותינו  ויטיב אחריתנו מראשיתנו אמן   תם ונשלם שבח לﭏ בורא עולם 
Bl. 112b leer.  
Vorlage: Res.Publ. Unit 16.
Faks. Thes.typ.hebr. B2 u.Suppl. 208.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 16.
Offenberg: Census 73. Haebler 333. Vindel: Arte tip. VII 302.2. Ce³ Heb-58. Iakerson 83. Pr 9587. Bod-inc Heb 41. Marx 31. ISTC ij00000800. GWMs M10392.
Cincinnati HebrewC
(2 Ex., 1. Ex. Fragm. 29 Bl., 2. Ex. Fragm. 2 Bl.). Jerusalem NL, SchockenI (Fragm.). New York JewTheolSem (Fragm. 3 Bl.). Oxford Bodl.
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13764 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim I: Ṭūr Ōraḥ ḥajjim. [Spanien oder Portugal: Drucker des Ṭūr Ōraḥ  ḥajjim (GW 13764), um 1485]. 
204 Bl. [a⁸b⁶c–l⁸m¹⁰n–z⁸AB¹⁰]. 2 Sp. 35, Tab. 33 Z. Typ. 1:128H.
Bl. 1 unbekannt. Bl. 2aα  ויום הכפורים וסוכה ולולב וחנכה וסדר  הפרשיות ומגלה· …
Z. 24  א:   ענין התחזק בהקמת הבקר  …
Tab. endet Bl. 14bβ Z. 23  שבאדר הראשון ·· 
Bl. 15aα  הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור א  כארי …
Lage c  יכול להחזירה:  …
Bricht ab Bl. 203bβ Z. 35  וזריכה שרטוט· וכתׄ רׄתׄ כיון שנקראת ספר 
Bl. 204 unbekannt.  
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat).
Faks. Thes.typ.hebr. B33 u. Suppl. 277.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 16. Jerusalem NL (Digitalisat).
Offenberg: Census 66. Haebler 332. Ce³ Heb-52. Pr 9837. BMC XIII 89.C.50.c.22. Iakerson 122. Oates 4225. ISTC ij00000450. GWMs M10385.
Cambridge UL (def.). Jerusalem NL (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. Fragm. 1 Bl.). London BL
(def.). New York JewTheolSem (Fragm. 7 Bl.).
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13765 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā  ṭūrim I. II. Híjar: Eliʽezer Ben[-Abrāhām] Alantansi, 1485–87. 
1, Tab. 2 Sp. 34 Z. Typ. 1:230H, 3:117H. DrM Ia.
1. Ṭūr Ōraḥ ḥajjim. Nicht vor 12.VIII.1485, nicht nach 9.IX.1485.. 
170  Bl. [a–r¹⁰]. Gez. א‎–דפ‎[1] [Doppelblz.]. Rotdr.
Bl. 1 leer(?). Bl. 2a m. Blz. א‎.  : ספר אורח חײם :  ברוך  אלהי ישרﭏ אשר לו הגדולה והגבורה לו נאה שיר ושבחה …
Bl. 2bα Z. 18 Tab.  א֜   ענין התחזק בהקמה בבקר ובהשכמﬣ  קודם אור הבקר …
Bl. 13a m. Blz. ז֜  א֜   יהודה בן תימה אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי  לעשות רצון אביך שבשמים · …
Lage c  לכי׳ כל ﭏהי העמים אלילים יש להפסיק בין אלילים ובן וײי שמים עשה שלא יהא כחוזר למעלה ויש שמוסיפין עוד  …
Endet Bl. 169b Z. 10  … ושצריך להרבות בו  בסעודה ביד֞ אבל בטו֞ שבאדר הראשון כת֜ שאין צריך להרבו֜ בו בסעודה · ואא֞ הראש ז֜ל כת֜ כסבר֜ הראשונה ·  תם ונשלם   תל בורא עולם 
30 Verse  ידידי ﭏ אשﬧ אליו רצײם   ·  קחו לכם ממלﬡ מאוײם   ··  …
Endet Z. 25  ונשלם בשנת רמה֞ בﭏוﬥ   ·  וחמשה ﭏף עﬥיו ירוײם   ··  והﭏ המסײעﬦ   לכותבו   ·  ישימנו עטרת חן ﬥגוײם   ··  וברצונו יחײנו ונחיﬣ   · ידידי אﬥ אשר ﭏיו רצוײם   ·· 
DrM, schwarz u. rot  Bl. 170 leer.  
2. Ṭūr Jōrē deʽā. Darin Bl. 89b–90b: Moses Maimonides: Hilkōt Talmud tōrāh (Mišnēh tōrāh I, 3–4). 14
86
87
138 Bl. [a–d¹⁰e⁸f¹⁰g–q⁸]. Gez. ב‎–חס‎[1] [Doppelblz. m. Fehlern].
Bl. 1 leer. Bl. 2a m. Blz. ב  ספר יורה דעה  ברוך  ﭏהי ישרﭏ אשר לו הגבורה והגדולה׳ …
Bl. 3a m. Blz. ג‎ Tab.  א֜   שחיטת חרש שוטה וקטן ואשה ושכור …
Tab. endet Bl. 10a Z. 31  סליקו להו סימני יורה דעה   ·   שבח לﭏ נותן לאדם דעה 
Bl. 10b leer. Bl. 11a  א֜ תניא וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על פה בהלכות שחיטה ·  …
Lage c  יצאו הדקין לחוץ והיפך בהן והחזירן טרפה אפי֜ הם שלמים אבל אם החזירן ולא היפך בהם כשרה · כת֜ הרשבא׳  …
Endet Bl. 137a Z. 7  … ולא דײן לצדיקים שמיתתן בידי כבוד  שנאמר כבוד ײ יאספך ﭏא שמקלסין לפניו יבא שלום יבא שלום·  תם ונשלם שבח לﭏ בורא עולם   :   בריך רחמנא דסײען מריש ועד כען  א֜נשים ישישיﬦ   גדולות מבקשים   דרושים קדושים   חפצים לדעה  …
Z. 18  ר֜או נא ספרים   בכל טוב יקרים   ועמם ישריﬦ   בנפש פרועה  ב֜איש֜אר שלמים   ובדפוס נעימים …
Z. 23  א֜ו֜ר֜ ל֜י֜ ײ   שנת ﬥהמוני …
Endet Z. 29  י֜חיה רדומים   בטלי מרומיﬦ   יגלה סתומיﬦ   ויורה לדעﬣ 
DrM  Bl. 137b u. 138 leer.  
Vorlage: Frankfurt (Main) UB. Jerusalem NL (Digitalisate).
Anm. 1. P. 2: Die Anfangsbuchstaben der ersten Sp. des Kolophons ergeben das Akrostichon
 אני אליעזר בן אלאנתאנסי
.
Anm. 2. Sotheby’s (New York) 17.XII.2008 The Delmonico Collection Nr 43 u. 44 (m. 3 Abb.).
Faks. Thes.typ.hebr. B8 u.Suppl. 222.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Frankfurt (Main) UB (Digitalisate) (1), (2). Jerusalem NL (Digitalisate) (Ex. 1), (Ex. 2). Madrid BN (Digitalisat). Parma BPalat (Digitalisate) (1), (2).
H 1882. Offenberg: Census 65. 72. Thes.typ.hebr. B9 u.Suppl. 226. Kurz 209. 210. Martín Abad: Cum figuris 386. Haebler 329. 330. Vindel: Arte tip. IV 339.1. 343.3. Ce³ Heb-51. Heb-56. IDL 2454. IGI 5092. 5094. IGICorr E 79. E 81. Pr 9599. 9600. BMC XIII 86.C.50.d.4. 87.C.50.c.6. Bod-inc Heb 42. Cohen 6. Iakerson 93. 94. Madsen 4313. Martín Abad J-2. Marx 28. 30. Ohly-Sack 1532. 1534. ISTC ij00000400. ij00000700. GWMs M10397.
Amsterdam UB. Cambridge ClareC (1). Cincinnati HebrewC
(1.2, def.). Frankfurt (Main) UB
(1.2, 1 Bl. 1–11 fehlen). Jerusalem NL
(4 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def., 3. Ex. def., 4. Ex. 2). København KglB (2, def.). London BL
(1). Madrid BN
(2, Fragm. 101 Bl., z.T. def.). New Haven UL
(2, def.). New York ButlerL (1), GottesmanL (1), HispanSoc (2), JewTheolSem (2 Ex., 1. Ex. 1.2, def., 2. Ex. 1.2, def. ). Ottawa NL
(2). Oxford Bodl
. Parma BPalat (1.2). Piacenza BCom (1). Rovigo BConcord (1). San Juan CasaLibro (2). Torino BNU
(1.2). Washington (D.C.) LC
(2, def.). Wien ehem. IsraelGem (def.), NB
.
Gesamtüberlieferung: 27 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
?+61+? Bl. [א‎⁸](?)ב–ט‎⁸[…]. 2 Sp. 50–55 Z. Typ. 1:152/153H, 5:91H.
Anfang unbekannt. Bl. 10(?)aα  ח   ומיד   אחר נטילתו יתעטף בציצית מ  מעומד …
Sign. b  מג   בין   הפרקים   שואל בשלום אדם נכבר  …
Bricht ab Bl. 70(?)bβ Z. 54  … ל  להזכיר של ראש חדש ולומר את יום המנוח הזה 
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat).
Reproduktionen: Jerusalem NL (Digitalisat).
Offenberg: Census 67. ISTC ij00000500. GWMs M1040610.
Jerusalem NL (Fragm. 61 Bl.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
13767 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim I: Ōraḥ  ḥajjim. [Leiria: Šemū’ēl d’Ortas], 2.VI.1495. 
206 Bl. א‎¹⁰ב‎¹ג‎–ה‎¹²ו‎¹ז‎–יז‎¹². 1, Tab. 2 Sp. 32 Z. Typ. 1:272H, 4:134H. Init. a (Leiste m. DrM).
Bl. 1a  ספר אורח חײם  ברוך  אלהי ישרﭏ   אשר לו הגדולה והגבורה  לו נאﬣ שיר ושבחה …
Bl. 2aα Tab.  מירדושלם״ ביתיעקב …  א֜   ענין התחזק …
Bl. 13a (in Leiste)  א֜   יהודה בן תימא אומר   הוי עז  כנמר  וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים׳ …
Sign. c  ומצא צבור כסוף פסוקי דזמרה על זה שאלו לרב נטרונאי מהו שיתפלל עם הצבור ויאמ֜ פסוקי  …
Endet Bl. 206b Z. 23  תם ונשלם   ת֞ל בורא עולם  אורח לחײﬦ׳   בדפוס הקוײם׳   באצבע ﭏהים׳   כתובה בהיﬧﬣ״  …
Z. 28  בנילה ברננה׳   נשלם בסימנא׳   בסיון שנת ר֜נ֜ה֜׳   לימיﬦ עשרﬣ״  וﭏהי ﬡביכﬦ׳ ישלח גוﭏכם׳   וישלח ﭏיכﬦ׳   ﭏיﬣ בבשורﬣ״ 
Vorlage: Thes. B 29,2 u. 4. Frankfurt (Main) UB (Teildigitalisat).
Offenberg: Census 68. Kurz 211. Haebler 331. Ce³ Heb-53. IBE 3080 u.Adic. BMC XIII 103.C.49.e.18. Iakerson 107. Ohly-Sack 1533. ISTC ij00000550. GWMs M10408.
Frankfurt (Main) UB
. Jerusalem NL (Bl. 1, 2 u. 204–206 fehlen). London BL
(def.), Valmadonna (Fragm. 8 Bl.). New York JewTheolSem (def.). Valladolid BU.
Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
13768 Jaʽaqōb Ben-Āšēr: Arbāʽā   ṭūrim I: Ṭūr ōraḥ ḥajjim. [Italien: Gēršōm Ben-Mōšeh Soncino, um 1497]. 
184 Bl. [a⁸b]א‎–כא‎⁸כב‎. 2 Sp. 28–36 Z. Typ. 3:90/92H, 5:240H, 6:136H. Init. a. Leisten. 1 Hlzs.
Tit.  אורח חיים 
Bl. 1bα  ברוך ה׳ אלהי ישרﭏ אשר לו  הגדולה והגבורה לו  נאה שיר ושבחה …
Bl. 1bβ Z. 30  וקראתי ספר זה אורח חײם …
Bl. 2aα  החלק הראשון  סדרתי בו סדר היום איך יתנהג האדם מעת  …
Bl. 2bα Tab.  א   ענין התחזק בהקמה …
Tab. endet Bl. 12bβ Z. 18  תרצג   דין סדר הלילה והיום ואל דיניו  צורת הרב שונה לתל מידיו   את כל הל כות  הספר וסידוריו 
Hlzs.  Bl. 13 leer. Bl. 14a m. Sign. אב‎ (in Leisten)  (י) (ה) (ו) (ד) (ה)  בן תימא אומר הוי עז כנמר …
Sign. d  הגושא   משוי של ד״ קבין בראשו ותפילין  …
Endet Bl. 183bβ Z. 27  כתב שאין צריך להרבות  בו בסעודה וא א֞ הר֞אש  ז֞ל כתב כסברא  ראשונה  סליק  נשלם הטור האחד שבח לﭏ המיוחד 
Bl. 184 leer.
Vorlage: Jerusalem NL (Digitalisat).
Anm. Bl. 12bβ auch ohne Z. 19, 20 u. Hlzs. (BMC; z.B. Ex. London BL u. 1 Ex. New York JewTheolSem).
Faks. Thes.typ.hebr. A85 u.Suppl. 94.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Jerusalem NL (Digitalisat).
Offenberg: Census 69. Sander 3544. Ce³ Heb-54. Pr 7442. BMC XIII 77.C.50.b.32. Iakerson 76. Bod-inc Heb 45. Madsen 4258. Marx 29. ISTC ij00000600. GWMs M10384.
Cincinnati HebrewC
(Bl. 1–8, 13, 14, 120, 121 u. 184 fehlen, Bl. 40, 41, 149, 179 u. 183 def.). Città del Vaticano BVat
(def.). Jerusalem NL. København KglB. London BL
(def.). New York JewTheolSem (4 Ex., 1. Ex. Bl. 1 u. 184 fehlen, 2. Ex. Bl. 1, 13 u. 184 fehlen, 3. Ex. Fragm. Bl. 11 u. 92, def., 4. Ex. Fragm. Bl. 1 ). Oxford Bodl (def.).
Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/JAAQBEN.htm • Letzte Änderung: 2017-08-16