Isocrates
Übersicht
Antidosis
Epistolae
Ad Demonicum, Προς Δημόνικον (Oratio I)
M15380. M15392
Ad Nicoclem, Προς Νικοκλέα (Oratio II)
M15371–M15373. M15375. M15376
und in: Orationes
M15380. M15392
Nicocles, Νικοκλής ή Κύπριοι (Oratio III)
M15380. M15376. M15392
Panegyricus, Πανηγυρικός (Oratio IV)
M15380
Ad Philippum, Φίλιππος (Oratio V)
M15380
Archidamus, Αρχίδαμος (Oratio VI)
M15380
Areopagiticus, Αρεοπαγιτικός (Oratio VII)
M15380
De pace, Περί ειρήνης (Oratio VIII)
M15380
Evagoras, Ευαγόρας (Oratio IX)
M15380
und in: Plutarchus: Vitae (HC 13124.13125.13127.13129.13130.13131.13133)
Helena, Ελένης εγκώμιον (Oratio X)
M15365
und in: Orationes
M15380
und an: Herodotus: Historiae (GW 12324.12325)
Busiris, Βούσιρις (Oratio XI)
M15380
Panathenaicus, Παναθηναϊκός (Oratio XII)
M15380
Contra sophistas, Κατά των σοφιστών (Oratio XIII)
M15380
Plataikos, Πλαταϊκός (Oratio XIV)
M15380
De permutatione, Περί αντιδόσεως (Oratio XV)
M15380
De bigis, Περί του ζεύγους (Oratio XVI)
M15380
Trapeziticus, Τραπεζιτικός (Oratio XVII)
M15380
In Callimachum, Προς Καλλίμαχον (Oratio XVIII)
M15380
Aegineticus, Αιγινητικός (Oratio XIX)
M15380
In Lochitem, Κατά Λοχίτου (Oratio XX)
M15380
In Euthynum, Προς Ευθύνουν (Oratio XXI)
M15380
De adolescentium institutione
M15346. M15394. M15395. M1539510. M15396
und an: Ad Nicoclem
M15371
Echte Schriften
De laudibus Helenae (Ελένης εγκώμιον)
und an: Herodotus: Historiae (GW 12324. 12325)
M15365 Isocrates: De laudibus Helenae. Lat. von Johannes Petrus Lucensis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1494. 
Anm. Zweifelhafte Ausgabe. Ein eventueller Zusammenhang mit GW 12323 ist zu prüfen.
H 9315.
Ad Nicoclem (Προς Νικοκλέα)
M15371 Isocrates: Ad Nicoclem, griech. Praecepta ad Daemonicum, griech.
Anm. Nach handschriftlichem Verzeichnis der Stiftsbibliothek Admont.
Admont [Benedikt].
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
M15372 Isocrates: Ad Nicoclem, lat. Übers. Franciscus Buzacarinus.
Anm. Ob gleich CR 3328a?
M15373 Isocrates: Ad Nicoclem. Hrsg. Franciscus Buzacarinus. [Venedig: Petrus de Piasiis, Bartholomaeus de Blavis und Andreas Torresanus, [um 1480]. 
Inhalt:
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 82.
CR 3328a. Ce³ I-213. IGI 5422. BMC V 268. Bod-inc I-044. ISTC ii00213000.
Brno LArch. Città del Vaticano BVat
. London BL
. Manchester RylandsL
. Minneapolis UL. Osimo BCom. Oxford Bodl
. Padova BCap, BCiv. Philadelphia UL. Roma BAlessandr, BAngel. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Venezia BNMarc (2 Ex.). Washington (D.C.) LC. Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 17 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M15375 Isocrates: Ad Nicoclem, griech. Ad Demonicum, griech. [Paris: Gilles Gourmont, um 1507]. 
Admont Benedikt
(verkauft). Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Orationes
M15376 Isocrates: Orationes duae de regibus et subditis, lat. Übers. Michael Chesserius. Bologna: Johannes Antonius de Benedictis, [nach 1505]. 
Inhalt: Isocrates: Ad Nicoclem. Übers. Michael Chesserius. Nicocles. Übers. Michael Chesserius.
HR 9313. Ce³ I-214. IGI 5423. ISTC ii00214000.
New York ButlerL. Poppi BCom. Roma BAngel. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M15380 Isocrates: Orationes, griech. Hrsg. Demetrius Chalcondylas. Mailand: Heinrich Scinzenzeller und Sebastianus de Pontremulo für Bartholomaeus Scyasos, Vincentius Aliprantus und Bartholomaeus Rhozon, 24.I.1493. 
Inhalt: Bl. α2a: Pseudo-Plutarchus: Vita Isocratis, griech., Βίος Ἰσοκράτους. α4b: Philostratus: Vita Isocratis, griech., Βίος Ἰσοκράτους. α5a: Dionysius Halicarnaseus: Vita Isocratis, griech., Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων. Ἰσοκράτης Ἀθηναῖος. — γ1a: Isocrates: Ad Demonicum, griech., Προς Δημόνικον (Oratio I) (Οἱ μὲν εἰωθότες, ὦ Νικόκλεις, τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν ἐσθῆτας ἄγειν ἢ χαλκὸν ἢ χρυσὸν εἰργασμένον …). γ6a: Ad Nicoclem, griech., Προς Νικοκλέα (Oratio II) (Οἱ μὲν εἰωθότες, ὦ Νικόκλεις, τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν ἐσθῆτας ἄγειν ἢ χαλκὸν ἢ χρυσὸν εἰργασμένον …). δ3a: Nicocles, griech., Νικοκλής ή Κύπριοι (Oratio III) (Εἰσί τινες οἳ δυσκόλως ἔχουσι πρὸς τοὺς λόγους καὶ διαμέμφονται τοὺς φιλοσοφοῦντας …). A1a: Evagoras, griech., Ευαγόρας (Oratio IX) (Ὁρῶν, ὦ Νικόκλεις, τιμῶντά σε τὸν τάφον τοῦ πατρὸς οὐ μόνον τῷ πλήθει καὶ τῷ κάλλει τῶν ἐπιφερομένων …). B1a: Helena, griech., Ελένης εγκώμιον (Oratio X) (Εἰσί τινες οἳ μέγα φρονοῦσιν, ἢν ὑπόθεσιν ἄτοπον καὶ παράδοξον ποιησάμενοι περὶ ταύτης ἀνεκτῶς …). B7a: Busiris, griech., Βούσιρις (Oratio XI) (Τὴν μὲν ἐπιείκειαν τὴν σήν, ὦ Πολύκρατες, καὶ τὴν τοῦ βίου μεταβολὴν παρ' ἄλλων πυνθανόμενος οἶδα· …). C4a: Contra sophistas, griech., Κατά των σοφιστών (Oratio XIII) (Εἰ πάντες ἤθελον οἱ παιδεύειν ἐπιχειροῦντες ἀληθῆ λέγειν …). C6b: Panegyricus, griech., Πανηγυρικός (Oratio IV) (Πολλάκις ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συναγαγόντων καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων …). F1b: Plataikos, griech., Πλαταϊκός (Oratio XIV) (Εἰδότες ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοῖς ἀδικουμένοις προθύμως βοηθεῖν εἰθισμένους …). F7b: Areopagiticus, griech., Αρεοπαγιτικός (Oratio VII) (Πολλοὺς ὑμῶν οἶμαι θαυμάζειν ἥντινά ποτε γνώμην ἔχων περὶ σωτηρίας τὴν πρόσοδον ἐποιησάμην …). G8a: Panathenaicus, griech., Παναθηναϊκός (Oratio XII) (Νεώτερος μὲν ὢν προῃρούμην γράφειν τῶν λόγων οὐ τοὺς μυθώδεις οὐδὲ τοὺς …). L4a: Ad Philippum, griech., Φίλιππος (Oratio V) (Μὴ θαυμάσῃς, ὦ Φίλιππε, δίοτι τοῦ λόγου ποιήσομαι τὴν ἀρχὴν οὐ τοῦ πρὸς σὲ ῥηθησομένου …). N5a: De pace, griech., Περί ειρήνης (Oratio VIII) (Ἅπαντες μὲν εἰώθασιν οἱ παριόντες ἐνθάδε ταῦτα μέγιστα φάσκειν εἶναι καὶ μάλιστα σπουδῆς ἄξια τῇ πόλει …). P6b: Archidamus, griech., Αρχίδαμος (Oratio VI) (Ἴσως τινὲς ὑμῶν θαυμάζουσιν ὅτι …). R5a: De permutatione, griech., Περί αντιδόσεως (Oratio XV) (Εἰ μὲν ὅμοιος ἦν ὁ λόγος ὁ μέλλων ἀναγνωσθήσεσθαι τοῖς ἢ πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἢ πρὸς τὰς ἐπιδείξεις γιγνομένοις …). V4a: De bigis, griech., Περί του ζεύγους (Oratio XVI) (Περὶ μὲν οὖν τοῦ ζεύγους τῶν ἵππων, ὡς οὐκ ἀφελόμενος ὁ πατὴρ Τεισίαν εἶχεν …). Y3b: Aegineticus, griech., Αιγινητικός (Oratio XIX) (Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον …). AA2b: Trapeziticus, griech., Τραπεζιτικός (Oratio XVII) (Ὁ μὲν ἀγών μοι μέγας ἐστίν, ὦ ἄνδρες δικασταί …). BB2a: In Callimachum, griech., Προς Καλλίμαχον (Oratio XVIII) (Εἰ μὲν καὶ ἄλλοι τινὲς ἦσαν ἠγωνισμένοι τοιαύτην παραγραφήν …). CC2a: In Lochitem, griech., Κατά Λοχίτου (Oratio XX) (Ὡς μὲν τοίνυν ἔτυπτέ με Λοχίτης, ἄρχων χειρῶν ἀδίκων, ἅπαντες ὑμῖν οἱ παρόντες μεμαρτυρήκασιν …). CC4a: In Euthynum, griech., Προς Ευθύνουν (Oratio XXI) (Οὐ προφάσεως ἀπορῶ δι' ἥντινα λέγω ὑπὲρ Νικίου τουτουί· …).
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 23. Res.Publ. Unit 45. London BL (IISTC). Città del Vaticano BVat (Digitalisat). München SB (Digitalisat).
HC 9312. Ce³ I-210. IBE 3077. IDL 2514. IGI 5421. Pell 6377. Rhodes: Greece I2. VB² 3134. BSB-Ink I-646. CIBN I-88. Pr 6065. BMC VI 767.IB 26856. Bod-inc I-042. Chantilly 994. Günther 1764. Madsen 4358. Oates 2317. Schlechter-Ries 987. Raffel: Weimar 249. Sheehan: Vaticana I-68. Walsh: Harvard 3125. 3126. ISTC ii00210000.
Alba Julia Batthyan. Athēnai Gennad, NB. Basel UB (2 Ex.). Berlin *SB
(2 Ex., 1. Ex. Bl. 1 fehlt, Titel m. Leistenstücken aus einem späteren Druck montiert). Bloomington LillyL. Cambridge JohnC, KingC, TrinityC (2 Ex.), UL. Cambridge (Mass.) HoughtonL (2 Ex.). Chantilly MConde. Città del Vaticano BVat
(4 Ex.). Cologny BBodmer. Dallas BridwellL. Dublin TrinityC. El Escorial RB. Ferrara BCom. Firenze BLaur, BN, BRiccard. Glasgow UL
. Haag KglB
. Heidelberg UB
. København KglB. Leeuwarden ProvB (def.). Leiden BU
(2 Ex.). Leipzig UB
. London BL
(4 Ex.). Madrid BN. Manchester ChethamL, RylandsL
. Mantova BCom. Milano BAmbros, BNBraid, BTrivulz. München SB
(def.). Napoli BN (2 Ex.). New Haven UL. New York MorganL. Oxford Bodl
(2 Ex.), NewC, QueenC. Paris BN. Parma BPalat. Perugia BAugust. Philadelphia RosenbachM. Poppi BCom (2 Ex.). Roma BCorsin
. Nelahozeves Lobkowitz. Salamanca BU. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sevilla BColomb. Torino BNU (2 Ex.). Tübingen UB
(2 Ex.). Urbana UL. Venezia BNMarc. Verona BCap. Weimar HerzoginAnnaAmaliaB
. Wien NB
. Zaragoza Sem.  — National Trust (England).
Gesamtüberlieferung: 77 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M15392 Isocrates: Orationes tres, griech. [Rom, um 1517]. 
Vorlage: Res.Publ. Unit 45.
Inhalt: Isocrates: Ad Demonicum, griech. (Οἱ μὲν εἰωθότες, ὦ Νικόκλεις, τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν ἐσθῆτας ἄγειν ἢ χαλκὸν ἢ χρυσὸν εἰργασμένον …). Ad Nicoclem, griech. (Οἱ μὲν εἰωθότες, ὦ Νικόκλεις, τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν ἐσθῆτας ἄγειν ἢ χαλκὸν ἢ χρυσὸν εἰργασμένον …). Nicocles, griech. (Εἰσί τινες οἳ δυσκόλως ἔχουσι πρὸς τοὺς λόγους καὶ διαμέμφονται τοὺς φιλοσοφοῦντας …).
Anm. Vgl. Piccione, Rosa Maria: Un’edizione attribuibile al Ginnasio greco 1514–1519: Isocratis Orationes tres. In: Le prime edizioni greche a Roma (1510–1526). Hrsg. Concetta Bianca u.a. Turnhout 2017, S. 281–294.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 45. Berlin SB (Digitalisat). New Haven UL (Digitalisat).
Rhodes: Firenze App. II 25. Rhodes: Greece I3. ISTC ii00210200.
Athēnai NB. Berlin SB
. New Haven UL
(Bl. 1 fehlt). Venezia BNMarc.
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Unechte Schriften
Praecepta ad Demonicum
M15346 Isocrates: Praecepta ad Demonicum etc. Hrsg. Augustinus Tactensis. [Siena: Heinrich von Köln]. 
Inhalt: Bl. 2(a2)a: Tactensis, Augustinus: Brief an Laurentius Venturinus (Cum nonnulla scripta diversis ab auctoribus …). 3(a3)a: Isocrates: Praecepta ad Demonicum. Übers. Nicolaus Luschus (Pluribus quidem in rebus o Demonice valde differentes proborum sententias …). 9(a1)a: Guarinus Veronensis: Vorwort mit Widm. an Angelus Corbinellus (Maiores nostros, Angele mi suavissime, non admirari et maximis prosequi laudibus non possum …). 9(a1)b: Plutarchus: De liberis educandis, lat. Übers. Nicolaus Luschus und Guarinus Veronensis. Hrsg. Johannes Calphurnius (Quid nam est quod de ingenuorum educatione liberorum dicere quispiam possit …). 23(b7)a: Hieronymus, Sophronius Eusebius: Epistola XI de honorandis parentibus. Hrsg. Johannes Calphurnius (Parentum meritis subiugans filios omnipotentis Deus serviendi legem in officiis …). 25(c1)a: Sulpitius Verulanus, Johannes: De moribus puerorum (Quos decet in mensa mores servare docemus Virtuti ut studeas litterulisque simul …). 31[d1]a: Vergilius Maro, Publius: De vino et Venere (Nec Veneris nec tu vini capiaris amore …). 31[d1]a: De littera Y (Littera Pythagorae discrimine secta bicorni …). 31[d1]b: De Musarum inventis (Clio gesta canens transactis tempora redit …). 31[d1]b: Martialis, Marcus Valerius: Carmen ad seipsum (Epigrammata 10.47) (Vitam quae faciant beatiorem, Iucundissime Martialis, haec sunt …).
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 25. München SB (Digitalisat).
H 9318. IBP 5935. IGI 5424 u.Corr. VB 3982.5. BSB-Ink I-647. Bod-inc I-045. Hubay: Augsburg 1135. ISTC ii00214500.
Augsburg SStB (def.). Berlin SB†
. Innsbruck ULB. Kraków Domin (Fragm.). Milano BTrivulz (def.). Modena BEst. München SB
(2 Ex.). Oxford Bodl
(def.). Roma BAlessandr (def.). Solothurn ZB
. Verona BCiv (def.).
Gesamtüberlieferung: 12 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M15394 Isocrates: Praecepta ad Demonicum. Übers. Rodolphus Agricola. [Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer(?), um 1495]. 
Anm. Die Zuweisung an Knoblochtzer ist fraglich. Die ihm zugeschriebenen Typ. 9:52G und 12:94G sind ausschließlich in diesem Druck nachweisbar. Die Titeltype, die als Knoblochtzers Typ. 5:180G bestimmt wurde, findet sich in nicht zu unterscheidender Form auch bei zahlreichen anderen Druckern.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
HC 9316. CBBSuppl 4465. Ce³ I-215. IDL 2514a. IGI 5425. VB 1207. BSB-Ink I-648. Pr 3148. BMC III 673.IA 12997. Bod-inc I-046. Beasecker 28. Borm: IG 1629. Finger: Düsseldorf 574. Hubay: Neuburg-Ottobeuren 237. Madsen 2127. Oates 1321. Ohly-Sack 1736. Sack: Freiburg 2175. Schlechter-Ries 988. ISTC ii00215000.
Allendale UL
. Basel UB. Berlin *SB†
. Cambridge UL. Cambridge (Mass.) HoughtonL
. Colmar BVille
. Düsseldorf ULB. Frankfurt (Main) UB. Freiburg UB
. Gent BU. Groningen BU. Heidelberg UB
. København KglB. London BL
. München SB
(4 Ex.), UB
(2 Ex.). Nelahozeves Lobkowitz. Nördlingen K. Ottobeuren Benedikt (2 Ex.). Oxford Bodl
. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Gallen Benedikt. Stuttgart *LB
. Trieste BCiv. Wien NB
. Wolfenbüttel HerzogAugustB.  — Gordan (New York).
Gesamtüberlieferung: 31 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M15395 Isocrates: Praecepta ad Demonicum. Übers. Rodolphus Agricola. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1497]. 
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 9317. C 3328. Schr 4270. Schramm XVIII Abb. 340. Ce³ I-216. IDL 2515. VB 1830. BSB-Ink I-649. Pr 2191. BMC II 455.IA 7820. Kat. Bibl. Schäfer 174. ISTC ii00216000.
Berlin Kupferstichkab. Haag MMeerman
. Hilversum LibernaColl
. London BL
(def.). München SB
, UB
. New Haven UL. New York MorganL. Wien NB
.  — Schäfer (Schweinfurt).
Gesamtüberlieferung: 9 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M1539510 Isocrates: Praecepta ad Demonicum. Daran: Augustinus, Aurelius: De ordine. — Jakob Wimpfeling: Adolescentia. Übers. u. Bearb. Rodolphus Agricola. [Deventer: Jakob von Breda, nicht vor 30.III.1498]. 
ILC 1287. ISTC ii00216200.
Darmstadt ULB
. Vilnius UB
(Bl. 7–12 fehlen).
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
M15396 Isocrates: Praecepta ad Demonicum. [Zwolle: Peter van Os, nach 1500]. 
CA 1024. ILC A70. Hermans: Zwolle 131. CBB 4466. IGICorr S. 218. ISTC ii00216500.
Mons BU. Roma BAngel.
Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ISOCRAT.htm • Letzte Änderung: 2022-02-07