Dāwid Qimḥi
Kimchi, abgekürzt Redaq, ✽ um 1160 zu Narbonne, aus einer jüd.-span. Gelehrtenfamilie. hebr. Grammatiker, Lexikograph und Bibelexeget. † um 1235 zu Narbonne.
Seine Kommentare zu den Propheten auch in den Ausgaben Prophetae, hebr (H 13408–13410) und Prophetae posteriores (C 1923), zu den Psalmen in Hagiographen (GW 12114).
Kommentar zu den späteren Propheten
08170 Dāwid Qimḥi: Pērūš ‘al nebi’im aḥarōnim (Kommentar zu den späteren Propheten). Guadalajara: Salomo Ibn-Alkabez, 1482 [vielmehr nicht vor 25.VIII.1481, nicht nach 4.I.1482]. 
BlKust. 33 Z. Typ. 1:134H, 2:134H.
1. Zu Jesaja.
100 Bl. [a–k¹⁰]. 
Bl. 1a 16 Verse  רוח נבואה בה   יעלו ויגבהו   אנשי אמת ולﭏ   יכלו ויכמהו ··  …
Z. 5  אמר דוד בר֞ יוסף קמחי הספרדי זל ארבעה הספרים הﭏה שהם ישעיהו ירמיהו יחזקﭏ  תרי עשר הם נבואות ותוכחות ונחמות לישרﭏ …
Z. 24  … חזון ישעיהו בן אמוץ וגו֞ לא ידענו ייחוסו מאי זה שבט היה …
Lage b  מנין השרפים אבל זכר כי לכל אחד מן השרפים ראה שש כנפים ויחזקﭏ ראה לכל אחת מן  …
Endet Bl. 99b Z. 28  … ויהון רשיעיא מתדנין בגיהנם עד  דײמרון צדיקיא מתחזינא תרגום דיראון כמו שתי מלות די רון ··  תם ונשלם שבח לﭏ בורא עולם   בריך רחמנא דסיען מריש ועד כען ·· 
Bl. 100 leer?  
2. Zu Jeremia.
64 Bl. [a–d¹⁰ef¹²]. 
Bl. 1a 12 Verse  עזור בא ﭏ אדיר   ועין לבי האיר …
Z. 3  … היה עזרי בפירוש ירמיהו  נבינתי באיכה הוא ומהו 
Z. 5  אמר דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי זצול ·· זה הספר מצאנוהו מסודר בסדרן של נביאים  אחר ספר ישעיהו וכן כתבתי בפירושו אחר ספר ישעיהו …
Z. 18  דברי  ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן ·· כתב אא זל כי חלקיהו  זהו חלקיהו בן צפן …
Lage b  השבטים בא בתחלה ועתה בא שבר יהודה· נקרא ענין מקרה אעפ֞י֜ שהוא בﭏף וכן ושם נקרא איש  …
Endet Bl. 64a Z. 15  … ושנה  כתוב בהא ובמלכים ושנא באלף לפניו פירשנוהו במלכים ·   וכן כל ימי חײו  תם֞ ונשלם   שבח לﭏ בורא עולם 
Bl. 64b leer.  
3. Zu Ezechiel.
71 Bl. [ab¹⁰c¹¹d¹⁰e¹²f¹⁰g⁸]. 
Bl. 1a 24 Verse  מראות ﭏהים   נשגבו וגם נפלאו   ולעין נביאיו   בנבואה נבראו  …
Z. 7  אמר   דוד בן יוסף קמחי הספרדי זל זאת המראה אשר פתח בה יחזקﭏ הנביא ספרו היא  מראה סתומה מאד …
Lage b  העונש הגדול בעבור החמש ולא יעמוד שם ײשוב בחמס והמבול בא בעבור החמס ובמקצת  …
Endet Bl. 70b Z. 13  וכן אמר ירמיהו הנביא עה וזה שמו אשר יקרהו ײ׀ צדקנו ·  יתי שמא דקרתא יתפרש מיומא דישריה ײ׀ שכנתיה תמן  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם ברוך ײ׀ לעולם אמן ואמן · 
Bl. 71 leer?  
4. Zum Dodekapropheton.
84 Bl. [a–g¹⁰h¹]. 
Bl. 1a 12 Verse  דברי נביאים   במשל נשואים   כאשר קרואים   אינם מצואים  …
Z. 4  ספר יב֞ נביאים הושע   אמר   דוד בן יוסף קמחי הספרדי זצ֞ל  זה הספר המחובר משנים עשר נביאים  אמרו רזל כי לפי שנבואתם קטנה חברום יחד …
Z. 21  … דבר   ײ׀י אשר היה וגו֜ והנה נבואותיו  היו דברי תוכחה לישרﭏ ויהודה …
Lage b  מהאומות ולא מהﭏ אשר בידו הכל וכשיחשבו להפזר בהם יפלו ברשת הﭏ וזהו שא באשר ילכו  …
Endet Bl. 83b Z. 2  … או ליום המשפט  בארץ ישרﭏ · והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע והמצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד תם תם ·· 
8 Verse  יצו האל להושיע ויואל …
Z. 8  ברוך ײ׀ ﭏהי צבאות   אשר עשה עמי לטובה אות   בפירושי החכם ר֞ דוד קמחי זל לגמור  ולעשות כארבע מאות וכל אחד מהם במקומו …  … נעשו׳ פה ואדי ﭏהיגארה האחרונים דברי נבואות  בשנת ײ׀י ﭏלך ברכך מהרה יראנו קץ הפלאות …  … ועל טובו הגדול הריני נותן הלל והודאות זה שמי והן תוי   שלמה בר רבי  משה נחו בעדן בן אלקאבץ֜ הלוי   ··   תם תם שבח לאל בורא עולם   ·· 
Bl. 84 leer?  
Zur Datierung vgl. Offenberg, Adri K.: Some Remarks on the Date and Original Price of a Rare Iberian Hebrew Incunable. In: Zutot 1(2001) S. 114–117.
Faks. Thes.typ.hebr. B1 u.Suppl. 204.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Jerusalem NL (Digitalisat).
H 6035. Offenberg: Census 103. Haebler 348. Ce³ Heb-37. IGICorr E 36. Pr 9586. BMC XIII 84.C.49.d.9. Iakerson 91. ISTC id00102710.
Jerusalem NL (def.). London BL
(Kaufv. 4.I.1482) (def.), Valmadonna (def.). New York JewTheolSem (1, def. u. Fragm. 5 Bl.). Oxford MertonC (def.). Parma BPalat (def.). Tel Aviv UL (Fragm.). Wrocław *ehem. JüdTheolSem.
Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Wörterbuch
08171 Dāwid Qimḥi: Sēfer haš-šorāšim (Wörterbuch). [Rom(?): Drucker von Dāwid Qimḥi, Sēfer haš-šorāšim = Obadja etc.(?), vor 1480] [vielmehr Rom: Ōbadjāh, Mēnašeh und Benjāmin von Rom, um 1469/72]. 
188 Bl. [a–s¹⁰t⁸]. 43 Z. Typ. 1A:144H, 2:115/116H.
Bl. 1 leer. Bl. 2a  אמר   דוד בן יוסף בן קמחי ספרדי כבר כתבתי בתחלת פתיחת ספר  מכלול הזה בתחלת חלק הראשון מן הספר שהוא חלק הדקדוק  סבת השתדלותי בחבור הזה …
Z. 5  ועתה   אחל בחלק השני מן הספר שהוא חלק הענין לבאר כל מלה קשה אשר  בספרי תורה נביאים וכתובים …
Z. 30  אבב   לראות באבי הנחל הדגש לחסרון הבית הכפולה …
Lage b  ודימה אותם במין הזה מן הבנײן כאשר נאמׄ בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל   ובי  …
Endet Bl. 185b Z. 27  … או לענשו ממון או לאסרו בבית הסהר  ברוך   ה   אלהי   אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר  את בית הׄ   אשר   בירושלים יזכנו הﭏ לראות בבנײן ההרﭏ חברים  עם כל ישראל בעגלא ובזמן קריב אמן אמן  נשלם   ספר   המכלל   תהלה   לאל   המהולל  ברוך   נותן   ליעף   כח   ולאין   אונים   עצמה  ירבה   אמן   ואמן   נצח   סלה 
Bl. 186–188 leer.  
Anm. 1. Nach Offenberg wohl erster hebr. Druck, vgl. BL Newsletter 48/49 (1993) S. 10.
Anm. 2. Die Typen der bekannten Offizin stehen hier auf wesentlich anderem Kegel; es handelt sich möglicherweise um einen Neuguss derselben Offizin.
Faks. Thes.typ.hebr. A24 u.Suppl. 5.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Jerusalem NL (Digitalisat).
H 6032. Offenberg: Census 104. Ce³ Heb-38. IGI 3381. IGICorr E 37. VB 3553. BMC XIII 4.C.49.e.14. Iakerson 6. Oates 2731. ISTC id00102720.
Berlin *SB†
. Cambridge UL (def.). Città del Vaticano BVat
(2 Ex.), BUGreg. Firenze BN (Perg.). Jerusalem NL (Fragm.). London BL
. New York JewTheolSem (def.). Parma BPalat. Piacenza BCom (def.). Roma ComEbra (def.). Torino BNU (def.).
Gesamtüberlieferung: 13 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
08172 Dāwid Qimḥi: Sēfer haš-šorāšim (Wörterbuch). Korr. Šemū’ēl Ben-Mē’ir Laṭif(?). Neapel: [Jōsēf Ben-Jaʽaqōb Aškenāzi Gunzenhauser] [vielmehr ʽAzriʼēl Ben-Jōsēf Aškenāzi Gunzenhauser], nicht vor 18.VIII.1490, nicht nach 15.IX.1490]. 
144 Bl. א‎–וחזט‎–יט‎⁸. 47 Z. Typ. 2:ca.175H, 4A:88H, 5:88H. Marg.
Bl. 1 leer. Bl. 2a  אמר   דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי   כבר כתבתי בתחלת פ פתיחת ספר מכלל הזה …
Sign. b  אדמני ולפי שלא ידובר שמו יקרא אלמני׃ וכן פלוני ושרשו פלא מן כי יפלא ממך דבר כלומר מכוסה שמו  …
Endet Bl. 144a Z. 35  … או לענשו ממון או לאסרו בבית הסהר  ברוך ה׳ אלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך …  … בעגלא ובזמן קריב אמן אמן:  ברוך ה׳ אלדי ישראל המכין לבבות …
Z. 38  ברוך ה׳   אלדי ישראל המכין לבבות …
Endet Bl. 144b Z. 8  … יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי ל לפניך ה׳ צורי וגואלי  בריך רחמנא דּסײע בהדן נשלם ספר המכלל  תהלה לאל המהולל ברוך נותן ליעף כח  ולאין אונים עצמה ירבה אמן ואמן נצח סלה 
Z. 13  הנני הצעיר הבא על החותמת מתנצל לכל קורא בספר השרשים הזה …  … וארא והנה בו פסוקים אשר לא מצאתים בכל המקרא : בשרש בנה ובנה  עליה קו תוהו: …
Z. 17  אך שמתים הנה בסוף הספר  למזכרת למעינים …  … וכל קורא בו ידע ויבין ממוצא דבר כי כן הוא  נאם הצעיר שמואל בכמ׳ מאיר לטיף ישרו פה נאפולי · בירח אלול רנ׳ לפק׳ 
Anm. 1. Zur Typenzählung vgl. Anm. zu GW 3113.
Anm. 2. Sotheby’s (New York) 17.XII.2008 The Delmonico Collection Nr 57 u. 58 (m. 2 Abb.). — Christie’s (Paris) Auktion 4039 (2.XII.2015) Nr 30.
Anm. 3. Zur Druckerbestimmung vgl. Offenberg Adriaan K.: A choice of corals. Facets of Fifteenth-Century Hebrew Printing. Nieuwkoop 1992 S. 96.
Faks. Thes.typ.hebr. A66 u.Suppl. 101.
H 6033. Offenberg: Census 105. Fava 269. Ce³ Heb-39. IGI 3382. IGICorr E 38. Pell 4168. VB 3182. CIBN Heb-16. Pr 6734. BMC XIII 62.C.50.c.8. Adler 18. Iakerson 53. Bod-inc Heb 32. Madsen 1355. 4309. Marx 21. Oates 2530. Ohly-Sack 1000. Walsh: Harvard Heb-21. Heb-22. BSB-Ink D-45.050. ISTC id00102730.
Berlin *SB†
. Bloomington LillyL (def.). Cambridge UL (def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL (2 Ex.). Cincinnati HebrewC. Città del Vaticano BVat
(2 Ex.). Firenze BN. Frankfurt (Main) UB
. Jerusalem MosKookL (Fragm. 115 Bl.), NL. København KglB. London BL
, Valmadonna (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Moskva GosB
. München SB. Napoli BN (def.). New Haven UL (def.). New York GottesmanL, JewTheolSem, PL. Ottawa NL
. Oxford Bodl. Paris BN
. Parma BPalat. Philadelphia JudStud. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg Akad. Wien ehem. IsraelGem (def.), NB
.
Gesamtüberlieferung: 32 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
08173 Dāwid Qimḥi: Sēfer haš-šorāšim (Wörterbuch) . Neapel: [Jiṣḥāq Ben-Jehūdāh Qaṭorzi], 11.II.1491 [vielmehr Jehōšūaʽ Šelōmōh Ben-Jiśrāʼēl Nātān Soncino, 10. oder 11.II.1491]. 
168 Bl. ג–א·‎⁹ד‎¹⁰ה‎⁷ו‎⁸יח–ז‎⁵יט‎⁷ככא‎¹⁰. 2 Sp. 45 Z. Typ. 1:152/153H quadr., 3:240H quadr., 4:93/95H quadr., 5:90H kurs. Leiste des Ayolfus de Cantono.
Bl. 1a leer. Bl. 1b (in Leiste)  ספר   השרשים  אמר   דוד   בן   יוסף   בן  קמחי   הספרדי  כבר כתבתי בפתיחת ספר המכלול הזה …
Sign. b  אמרת באזני׳ שופטים״ פעל יוצא ופי׳ השבעת אלה 
Endet Bl. 167bβ Z. 6  … נשלם ספר המכלל תהלה לאל המהולל  ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה  ירבה אמן ואמן נצח סלה  היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ·   אליכם  אישים אקרא וקולי אל בני אדם ״ …
Z. 19  והנה בתחלת הספר רשמנו באור כל פרשה בפרט  אחרי כן הסכמנו להזכיר בסתם הספר אשר  בו הפרשה ״ בראשית ״ שמות ״ ויקרא ״ במדבר ״ דברי֞  …
Z. 28  נשלמו פה העיר נאפולי ביום  חמישי ראש חדש אדר שנת חמשת אלפים  ומאתים וחמשים ואחד ליצירה״ 
Bl. 168aα  לפי שמצאנו באות הדלת שדלגנו ﭏו שני עמודים בראש  הקונטריס החמשי הסכמנו לדפוסם בכאן כדי  שלא ימצא חסרון כל בספר הזה ﭏא  יהיה שלם על צד השלם  שבפנים  …
Z. 6  וידקר את שניהם ״ בלק ״ …
Endet β Z. 45  … כמו האכה אכה אבי ופי֞ נדרשתי ללא שאלו 
Bl. 168b leer.  
Zur Datierung vgl. Iakerson.
Anm. 1. Kollation auch abweichend: ג–א‎⁸,הד‎⁹,יח–ו‎⁸,יט‎⁵,כ‎⁷,כא‎¹⁰ (z.B. Ex.Berlin SB). — Typenzählung nach BMC XIII (Offenberg).
Anm. 2. Zwei verschiedene Titelfassungen, vgl. Thes.typ.hebr. A69,1a) u. b) u. Bl. 167b Z. 28 abw.
  … נאפולי על ידי החתום למטה ביום  …
Z. 31
  אני הדל באלפי מתושבי  עיר קלעה איוב אשר  במלכות ארגון ״  יצחק בן לאדני אבי יהודה בן דוד ז״צל המכונה בן קטורזי 
(BMC; z.B. Ex. London BL).
Anm. 3. Kestenbaum & Company (New York) Fine Judaica. Printed Books, Manuscripts, Autograph Letters, Ceremonial & Graphic Art (14.VI.2018) Nr 196.
Faks. Thes.typ.hebr. A69 u.Suppl. 62.
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 17. Frankfurt (Main) UB (Digitalisate) (Ex. 1), (Ex. 2). Jerusalem NL (Digitalisat).
H 6034. Offenberg: Census 106. Fava 272. CBB 1241. Ce³ Heb-40. CIH 1144. IDL 2468. IGI 3383. IGICorr E 39. CRF VI 715. CRF XIII 760. VB 3184. Pr 6742. BMC XIII 58.C.50.d.14. Collijn: Stockholm 640. Iakerson 59. Bod-inc Heb 33. Madsen 4310. Marx 22. Ohly-Sack 1001. 1002. Walsh: Harvard Heb-27. Zdanevyč 158. ISTC id00102740.
Amsterdam LJewComm, UB
. Berlin *SB†
(Perg. Bl. 168 Papier). Budapest SemJud (def.). Cambridge (Mass.) HoughtonL. Cincinnati HebrewC (3 Ex.). Firenze ehem. CRabbin
. Frankfurt (Main) UB
(2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Jerusalem NL (3 Ex., 2. Ex. def., Perg., 3. Ex. Perg. def.). Kijv NB
. København KglB (def.). Leiden BU
. London BL
, Valmadonna (3 Ex., 1. Ex. def.). Moskva GosB. New Haven UL (def.). New York ButlerL, JewTheolSem (3 Ex., 3. Ex. Fragm. 1 Bl.), PL. Ottawa NL
. Oxford Bodl (3 Ex., 3. Ex. Fragm. 2 Bl.). Paris Mazarin (def.). Parma BPalat. Rostock UB
(Bl. 42 u. 168 fehlen). San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg Akad (def.). Stockholm KglB. Strasbourg BNU. Tel Aviv UL (def.). Torino BNU (2 Ex., 1. Ex. def.). Washington (D.C.) LC
(2 Ex., 2. Ex. def.).
Gesamtüberlieferung: 44 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/DAWIQIM.htm • Letzte Änderung: 2013-12-03