Angeltugenden
30 Bl. A–C⁸D⁶. 26 Z. Typ. 1:109G, 2:140G. Init. e. Rubr. α, β. 6 Hlzs.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 1097. Schr 3314. Schramm IV Abb. 2942-2947. VB 159. BSB-Ink V-193. ISTC ia00707900.
Berlin *SB
. Città del Vaticano BVat. München SB
. Wien NB
.
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
26 Bl. a–c⁶d⁸. 30 Z. Typ. 2:93/94G, 5:170G. Init. d. 6 Hlzs.
Reproduktionen: München SB (Digitalisat).
H 1098. Schr 3315. Schramm XX Abb. 1690–1695. Ce³ A-708. BSB-Ink V-194. Sack: Freiburg 183. ISTC ia00708000.
Freiburg UB
. München SB
. New York MorganL. Rastatt Gy
.
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ANGELTU.htm • Letzte Änderung: 2011-07-27